Διενέργεια Κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. και Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργεια Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και Δημοσιοποίηση Στοιχείων Συμβάσης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο : «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες» – υποέργο: «Αποκατάσταση Ζημίων Λόγω Εντόνων Καιρικών Φαινομένων Της 06-04-2019»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βιάννου , κατ’ εφαρμογή :
1). Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,
2). Της παρ. 10εδ. α΄ άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,
3). Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών , ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄)

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου. Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες – υποέργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 06-04-2019»

Προϋπολογισμού 241.935,49 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Το έργο αφορά τις παρακάτω εργασίες:

1. Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο δρόμο Καλάμι – Συνδωνία

2. Ασφαλτόστρωση και κατασκευή τεχνικών στον κεντρικό δρόμο του Λουτρακίου Σύμης

3. Ασφαλτόστρωση του δρόμου από Επαρχιακή οδό 33, έως οικισμό Συκολόγου

4. Κατασκευή τμήματος αποχέτευσης Αμιρών

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ , με την αριθ. 08/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου, (ΑΔΑ : 7806Ω94-ΖΩ5)
Είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:
1)Παπαμαστοράκης Γεώργιος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Υπάλληλος Δήμου Βιάννου
2)Μπουζουνιεράκη Νίκη, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός Υπάλληλος Δήμου Βιάννου

Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την στις 20-05-2019 και ώρα 10:30 μ.μ. μέσω της ιστοσελίδας : www.mimed.ggde.gr .

Η παρούσα ανακοίνωση , σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Mεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες :
α) του Δήμου : www.viannos.gov.gr
β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών : www.ggde.gr

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ