Υπογράφηκε Σύμβαση Μεταξύ του Δήμου και του Ταμείου Παρακαταθηκών κ΄ Δανείων για την Χρηματοδότηση Εκτέλεσης του Έργου με Τίτλο: «Έργα Διαχείρισης Λυμάτων Δήμου Βιάννου» Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος Βιάννου Σταυρακάκης Μηνάς υπέγραψε σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του Ταμείου Παρακαταθηκών κ΄ Δανείων, ποσού 3.620.464,17 € για την χρηματοδότηση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Έργα διαχείρισης λυμάτων Δήμου Βιάννου»

Συγκεκριμένα το παραπάνω έργο είχε ενταχθεί μετά το από 15-6-2018 αίτημα του Δήμου Βιάννου και με βάση την ΥΑ 41726/08-08-2018, στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον Άξονα προτεραιότητας με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπογείων, επιφανειακών υδάτων και ακτών κολύμβησης»

Το έργο με πρόσφατη απόφαση Νο 39/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου, μεταφέρεται στο σύνολο του στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και κατά 25% από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Διευκρινίζεται ότι οι πληρωμές των δανειακών υποχρεώσεων, με βάση την συνομολογηθείσα δανειακή σύμβαση μεταξύ του δικαιούχου (Δήμου Βιάννου) και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τα εγκεκριμένα έργα του Προγράμματος, δε βαρύνουν το Δήμο.

Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων των δικαιούχων, σύμφωνα με τις συνομολογηθείσες δανειακές συμβάσεις, γίνεται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών.
dimarxos.jpg