Πρόσκληση για Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ:

 1. Τον Δήμαρχο Βιάννου κ. Μηνά Σταυρακάκη
 2. Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 3. κ. Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020), των 163/33.282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 40 / 20930/31.3.2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 60.249 / 22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 426 /77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 06 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Κυριακή και από ώρα 17:00 μ.μ έως ώρας 21:00 μ.μ η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «Παροχή υπηρεσιών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης»
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκτέλεση εγκεκριμένων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων έργων»
 3. Διόρθωση της 59 / 2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την «Συντήρηση–Αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Κερατοκάμπου»
 4. Διόρθωση της 60 / 2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την «Συντήρηση και αποκατάσταση αγροτικής και δημοτικής οδοποιίας οικισμού Καστρίου»
 5. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για αποδοχές προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
 6. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «Μισθοδοσία καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων»
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Βιάννου από φυσικές καταστροφές»
 8. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 30-08-2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΙΑΝΝΟΥ - υποέργο : Προμήθεια σωλήνων και υλικών άρδευσης
 9. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την πληρωμή αμοιβής πραγματογνώμονα
 10. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «Φωτισμός και κίνηση ΚΗΦΗ»
 11. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ελληνικού Δημοσίου 0824»
 12. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «Εισφορές Ι.Κ.Α»
 13. Αποδοχή όρου δανειστικού συμβολαίου για την λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και μεταφερόμενου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», δυνάμει της διάταξης του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ.22766/9-4-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1386/ τ.Β΄/ 14-4-2020) για το έργο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Βιάννου»
 14. Καθορισμός συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού
 15. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020 –2021

 

Παρακαλείσθε την Κυριακή 06 Δεκεμβρίου 2020 και από ώρα 17:00 μ.μ έως ώρας 21:00 μ.μ να ενημερώσετε είτε ηλεκτρονικά το γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου στο e–mail : giannismeramv@gmail.com ή στο e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. για την θέση σας επί του κάθε θέματος, ψηφίζοντας : «ΥΠΕΡ» ή «ΚΑΤΑ» ή «ΑΠΟΧΗ» ή «ΛΕΥΚΟ», σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν είτε μέσω επιστολής που θα περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτησή σας επί των θεμάτων,  το ονοματεπώνυμό σας και την υπογραφή σας.  Η επιστολή μπορεί να περιέχει την τοποθέτηση και περισσότερων του ενός συμβούλων και μπορεί να σταλεί με fax στον αριθμό 28950 22860 του Δήμου Βιάννου (υπεύθυνες δηλώσεις από δημοτικούς Συμβούλους θα γίνονται δεκτές).

Για τις εισηγήσεις των θεμάτων σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου) το συνοδευτικό απαραίτητο ενημερωτικό υλικό. Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προκειμένου να ενημερωθούν για την εισήγηση και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με το γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου στο τηλέφωνο 2895 340 140. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 1. Απαιτείται για τη σχετική διαδικασία δια περιφοράς η συμμετοχή τουλάχιστον του 2/3 των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
 2. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή για την συγκεκριμένη συνεδρίαση από ώρα 17:00 μ.μ έως ώρας 21:00 μ.μ. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα 21:00 μ.μ θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
 3. Είναι προφανές ότι στις συνεδριάσεις δια περιφοράς τα στάδια της συζήτησης πρωτολογίας & δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με την συνηθισμένη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
 4. Κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 5. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και αναλυτικότερα μπορούν μαζί με την αποστολή του e–mail με το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους να τοποθετηθούν εκτενέστερα για αυτή.

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 139 KB)