Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Δια Περιφοράς) Εκτύπωση

ΠΡΟΣ:

 1. Μέλη επιτροπής
 2. κ. Δήμαρχος
 3. κ.κ Αντιδήμαρχοι
 4. κ.κ Πρόεδροι των νομικών προσώπων του Δήμου
 5. κ.κ Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου
 6. κ.κ Επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του Δ.Σ

 

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010),  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020),  των 163/33.282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 40 / 20930/31.3.2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  60.249 / 22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 426 /77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα γίνει στις 19 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 17:00 μ.μ έως ώρας 20:00 μ.μ η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021
 2. Διατύπωση γνώμης επί του προσχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη συμμετοχής των μελών της επιτροπής που απαιτούνται με την αποστολή των σχετικών email ή επιστολών για την έκδοση της σχετικής απόφασης η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης θα επαναληφθεί την 20 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 17:00 μ.μ έως ώρας 20:00 μ.μ,  οπότε σε κάθε περίπτωση θα θεωρηθεί ότι υφίσταται απαρτία όπως εάν η συνεδρίαση λάμβανε χώρα δια ζώσης.  Σημειώνεται ότι η σχετική πρόσκληση της συνεδρίασης της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Παρακαλείσθε την 19η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 17:00 μ.μ έως ώρας 20:00 μ.μ ή σε περίπτωση μη απαρτίας την 20η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 17:00 μ.μ έως ώρας 20:00 μ.μ,  να ενημερώσετε είτε ηλεκτρονικά το γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου στο e–mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή στο e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. για την θέση σας επί του κάθε θέματος, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν,  είτε μέσω επιστολής που θα περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτησή σας επί των θεμάτων,  το ονοματεπώνυμό σας και την υπογραφή σας.  Η επιστολή μπορεί να περιέχει την τοποθέτηση και περισσότερων του ενός μελών και μπορεί να σταλεί με fax στον αριθμό 28950 22860 του Δήμου Βιάννου (υπεύθυνες δηλώσεις από μέλη της επιτροπής θα γίνονται δεκτές). Για τις εισηγήσεις των θεμάτων σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας της επιτροπής διαβούλευσης το συνοδευτικό απαραίτητο ενημερωτικό υλικό.  Οι αποφάσεις που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της επιτροπής στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

 


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
 1. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή για την συγκεκριμένη συνεδρίαση από ώρα 17:00 μ.μ έως 20:00 μ.μ.  Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα 20:00 μ.μ  θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
 2. Είναι προφανές ότι στις συνεδριάσεις δια περιφοράς τα στάδια της συζήτησης πρωτολογίας & δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με την συνηθισμένη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
 3. Κάθε μέλος της επιτροπής μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 4. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και αναλυτικότερα μπορούν μαζί με την αποστολή του e–mail με το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους να τοποθετηθούν εκτενέστερα για αυτή.

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 124 KB)