Κατασκευή Φράγματος Αμιρών Αγ. Βασιλείου Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΗΛ 2895340177
ΦΑΞ 289522860

Άνω Βιάνννος, 06/03/2012
Αρ. Πρωτοκ.: 2175

ΠΡΟΣ:
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Σκανδαλίδη Κώστα
Κοινοποίηση:
Βουλευτές Ηρακλείου

ΘΕΜΑ: «Κατασκευή Φράγματος Αμιρών Αγίου Βασιλείου»

Κύριε Υπουργέ,

Θέλω με την επιστολή αυτή να σας υπενθυμίσω την κατασκευή ενός σημαντικού αναπτυξιακού έργου για την περιοχή του Δήμου Βιάννου. Αφορά την κατασκευή του φράγματος Αμιρών Άγιου Βασιλείου που η κατασκευή θα ανατρέψει τα δεδομένα του πρωτογενή τομέα στην περιοχή αναπτύσσοντας περισσότερο τις καλλιέργειες βοηθώντας έτσι την τοπική αλλά και εθνική μας οικονομία σε πραγματικά δύσκολες εποχές.

Σας γνωρίζω επίσης ότι οι ιδιοκτήτες είναι πρόθυμοι να διαθέσουν τις ιδιοκτησίες τους σύμφωνα με τις τιμές εκτίμησης χωρίς διεκδίκηση παραπάνω αξιώσεων.

Η Τεχνική Μελέτη του Φράγματος έχει εγκριθεί με την υπ΄αρ. πρωτ. ΔΒ 1 FA/74.2/6-7-1995 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Η μελέτη ωφέλιμου όγκου 740.000 μ3, έχει αναμορφωθεί και επικαιροποιηθεί το έτος 2003 και προβλέπει προϋπολογισμό κατασκευής 17.500.000,00 € και το 2009 και προβλέπει προϋπολογισμό κατασκευής 11.500.000,00 €. Επειδή δεν έχει μελετηθεί το αρδευτικό δίκτυο για την αξιοποίηση του φράγματος, με χρήση αναλογικών πινάκων υπολογίζεται το κόστος των δικτύων σε 3.700.000,00 €, και των υπολοίπων υποέργων(απαλλοτριώσεις, Ηρτημένης εσοδείας κ.λ.π.), σε 2.650.000,00 €.

Έχουν συνταχθεί τα κτηματολογικά Διαγράμματα και οι κτηματολογικοί πίνακες, χωρίς να έχουν κηρυχθεί οι απαλλοτριώσεις.

Το έργο είναι ώριμο για δημοπράτηση, εφόσον εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις και επικαιροποιηθούν οι τιμές του προϋπολογισμού. Το τμήμα εγγείων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Κρήτης συνέταξε συνοπτικό Τεχνικό Δελτίο Πρότασης για το ΕΣΠΑ, το οποίο στάλθηκε στις 29-10-2008 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ