Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ :

1)Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη :

  1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
  2. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, Αντιδήμαρχο
  3. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
  4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
  5. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
  6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:

  1. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου και
  2. Παπαδήμα Μιχαήλ του Στεφάνου
  3. Μαργαριτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη 
  4. Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010  όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»  της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) όπως ισχύει, των  σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.8681 / 11-02-2022 (ΦΕΚ 607/12-02-2022 τεύχος Β'), την 74η εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ . ΔΙΔΑΔ/Φ.69/201/οικ.1827 / 07-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-ΧΛΣ) , σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την 15η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ και η οποία θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με την συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης (χρήση της πλατφόρμας zoom ), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής για τεχνικό έλεγχο

(ΚΤΕΟ) οχημάτων.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή θα πρέπει η Οικονομική επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής για τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) δύο οχημάτων του Δήμου.

Από την αναβολή λήψης των σχετικών αποφάσεων πιθανολογείται κίνδυνος για τα συμφέροντα του Δήμου.

Τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής που θα συμμετάσχουν στην συνεδρίαση με φυσική παρουσία θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το οποίο και θα τους ζητηθεί κατά την είσοδό τους στο Δημαρχείο, και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.8681 / 11-02-2022 (ΦΕΚ 607/12-02-2022 τεύχος Β').

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

 

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 272 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA