Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού: «Σύνδεση αποχετευτικού δικτύου Συκολόγου με βιολογικό» Εκτύπωση

 

Ο Δήμος Βιάννου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου «Σύνδεση αποχετευτικού δικτύου σινολόγου με βιολογικό», με προϋπολογισμό 23.460,35 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 18.919,63 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

 

Η διατιθέμενη πίστωση έτους 2019 είναι 15.000,00€.

 

Διακήρυξη:  Αρχείο  pdf (350 KB)
Προκήρυξη: Αρχείο pdf (57 KB)
Μελέτη: Αρχείο pdf (440 KB)
ΤΕΥΔ: Αρχείο doc (170 KB)