Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕ Τ. ΚΑ 2013ΕΠ40200001 - υποέργο: Ασφαλτόστρωση δρόµου προς Παναγία ∆έτη της Τ.Κ. Μιλλιαράδων» Εκτύπωση

Ο Δήμος Βιάννου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕ Τ. ΚΑ 2013ΕΠ40200001 - υποέργο: Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Παναγία Δέτη της Τ.Κ. Μιλλιαράδων, με προϋπολογισμό 61.798,95 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό 49.837,86 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Η ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΕΙΝΑΙ 45.000,00€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, µε Διεύθυνση Άνω Βιάννος - 70 004, στις 11-06-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.µ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις %

 

Σχετικά Αρχεία

Προκήρυξη:  Αρχείο pdf (51 KB)
Διακήρυξη: Αρχείο pdf (440 KB)
Μελέτη: Αρχείο pdf (560 KB)
ΤΕΥΔ: Αρχείο doc (176 KB)