Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Υποέργο (νέο): Αποκατάσταση Δημοτικού Κτιρίου Μάρθας (Δημοτικό Σχολείο)» Εκτύπωση

Ο Δήμος Βιάννου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Υποέργο (νέο): Αποκατάσταση Δημοτικού Κτιρίου Μάρθας (Δημοτικό Σχολείο), με προϋπολογισμό 72.000,00 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 58.051,73, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, µε Διεύθυνση Άνω Βιάννος - 70 004, στις 18-06-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.µ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις %

 

Σχετικά Αρχεία

Προκήρυξη:  Αρχείο pdf (142 KB)
Διακήρυξη: Αρχείο pdf (510 KB)
Μελέτη: Αρχείο pdf (475 KB)
ΤΕΥΔ: Αρχείο doc (176 KB)