∆ιακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισµού µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για την Επιλογή Αναδόχου της Προµήθειας µε Τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Έτους 2020-2021» Εκτύπωση

 

Ο ∆ήµος Βιάννου Νοµού Ηρακλείου διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας µε τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 για το ∆ήµο Βιάννου και τα νοµικά του πρόσωπα συνολικού προϋπολογισµού 78.838,55 € µε το Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφεροµένους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω προµήθειας.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

  • Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
  • Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγµατοποιείται µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ

 

Σχετικά Αρχεία

∆ιακήρυξη - Αρχείο pdf ( 404 KB)