Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού. Υποέργο: Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Μελισσοχάρακο της Τ.Κ. Χόνδρου" Εκτύπωση

 

Ο Δήμος Βιάννου, Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου "Υ∆ΡΟΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: Υποέργο: Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Μελισσοχάρακο της Τ.Κ. Χόνδρου", με εκτιμώμενη συνολική αξία 139.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Συστημικός αριθμός ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου στο ΕΣΗΔΗΣ είναι:  181633

 

Σχετικά αρχεία

Διακήρυξη- Αρχείο pdf ( 104 KB)