Διακήρυξη Δημοπρασίας Εργασιών για την Ανάθεση του Έργου "Δημιουργία Κοινωνικού Ξενώνα" Εκτύπωση

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (42.56 KB)
Μελέτη - Αρχείο pdf (682.34 KB)
Τεχνικές Προδιαγραφές - Αρχείο pdf (655.25)
ΣΑΥ-ΦΑΥ - Αρχείο pdf (586.10 KB)
Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (634.55)
Προμέτρηση-Προυπολογισμός - Αρχείο pdf (361.22 KB)