Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης Εκτύπωση

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (41.15 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (505.45 KB)
Τεχνικές Προδιαγραφές - Αρχείο pdf (172.48 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (178.00 KB)
Προυπολογισμός - Αρχείο pdf (116.22 KB)
Προσφορά - Αρχείο pdf (990.97 KB)
Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (387.22 KB)
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf (333,01 KB)