Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την Κατασκευή Κτιριακών και Λοιπών Εγκαταστάσεων - Διαμόρφωση και Ανάδειξη Κοινοχρήστων Χωρών – Υποέργο: Επισκευή Δημοτικού Κτιρίου Τ.Κ. Μάρθας Εκτύπωση

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (79.33 KB)
Μελέτη - Αρχείο pdf (816.03 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (178.50 KB)