Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την Κατασκευή Κτιριακών και Λοιπών Εγκαταστάσεων - Διαμόρφωση και Ανάδειξη Κοινοχρήστων Χωρών – Υποέργο:Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Μάρθας Εκτύπωση

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (77.26 KB)
Μελέτη - Αρχείο pdf (745.34 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (179.00 KB)