Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την Προµήθεια σωλήνων και εξαρτηµάτων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης Εκτύπωση

Προκήρυξη -Αρχείο pdf (201.18 KB)
Μελέτη- Αρχείο pdf (323.69 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (204.00 KB)