Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την Προµήθεια σωλήνων και εξαρτηµάτων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης Εκτύπωση

Προκήρυξη -Αρχείο pdf (53.68 KB)
Μελέτη- Αρχείο pdf (322.22 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (178.50 KB)