Αποφάσεις της 01ης / 2019 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου Print
x

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 16/01/2019

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 16 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 297 / 15-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
01 01 Συμμετοχή του Δήμου Βιάννου σε ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το άρθρο 245 του Ν.4555/2018 - Ανάκληση της 236 / 2018 όμοιας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 231 KB)