Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Print

ΠΡΟΣ:
Τα Μέλη της Εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου:
  • Α. Χαρίλαο Τριγωνάκη του Γεωργίου
  • Β. Νικόλαο Θεοδοσάκη του Εμμανουήλ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020),  την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 3060/ΦΕΚ 89 τ. Β΄/16-01-2021 Κ.Υ.Α,  σας καλούμε σε συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Βιάννου στις 01 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ και η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών,  με θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής για την σύνταξη του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2021.
  2. Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Οικονομικού έτους 2021.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε


ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 99 KB)