Σύναψη Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Print

 

 

Ανακοίνωση Πρόσληψης -Αρχείο pdf (171.37 KB)
Παράρτημα - Αρχείο pdf (45.53 ΚB)
Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση- Αρχείο pdf (141.10 KB)