Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας στο Δήμο Βιάννου
Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας στο Δήμο Βιάννου PDF Print

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), όπως ισχύουν.
2) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
3) Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/ 9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
4) Τις διατάξεις του N.4710/2020 (Α΄142).
5) Τη με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6) Την υποχρέωση συγκρότησης ομάδας εργασίας με αντικείμενο την προετοιμασία, την εκπόνηση και την παρακολούθηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Βιάννου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ:

 

Τη συγκρότηση Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την προετοιμασία, την εκπόνηση και την παρακολούθηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Βιάννου, αποτελούμενη από τους εξής:
Νεραντζάκη Μαρία, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βιάννου, κλάδου Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
Μανταδάκης Βασίλειος, Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Δήμου Βιάννου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,
Μπουμπάκης Ιωάννης, Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Δήμου Βιάννου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

Πρόεδρος-Συντονίστρια της επιτροπής - ομάδας εργασίας ορίζεται η Νεραντζάκη Μαρία.

Η Ομάδα Εργασίας μεριμνά ιδίως για τα παρακάτω:
α) Την κατάρτιση του Σ.Α.Π. για την περιοχή παρέμβασης που ορίζεται από το Φορέα Εκπόνησης και όλες τις επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται.
β) Τη συλλογή των διαθέσιμων κειμένων, μελετών και στοιχείων που απαιτούνται για την κατάρτιση του Σ.Α.Π.
γ) Τη συνεργασία με τρίτα μέρη για την εκτέλεση συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για την κατάρτιση του Σ.Α.Π., όπου αυτές απαιτούνται.
δ) Την πρόσκληση των εκπροσώπων φορέων και συλλόγων που σχετίζονται με θέματα προσβασιμότητας κατά την κρίση του Φορέα Εκπόνησης, για παροχή γνώμης και ιδίως εκπροσώπων της ΕΣΑμεΑ.
ε) Την ορθή παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση του Σ.Α.Π.

Οι συνεδριάσεις καθώς και η γενικότερη λειτουργία της Ομάδας Εργασίας θα ορίζονται από τον Συντονιστή αυτής, εντός του ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου και δεν προβλέπεται επιπλέον αποζημίωση των μελών για τη συμμετοχή τους σε αυτή. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι την
τροποποίησή της από νεότερη. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

 

Ο Δήμαρχος Βιάννου

Σταυρακάκης Μηνάς

 

Σχετικά αρχεία

Απόφαση Δημάρχου - Αρχείο pdf (118KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA