Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Ανακοίνωση Γνωστοποίηση Γραμματέα
Ανακοίνωση Γνωστοποίηση Γραμματέα PDF Print

 

 

 

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Άνω Βιάννος 24-02-2020

Αριθ. Πρωτ. 836

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Βιάννου

 

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 Α’ -07.06.2010)

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007 , όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4447/2016 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019)

3. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου ( ΦΕΚ 2022/Β/9-9-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 372/Β/12-2-2019,ΦΕΚ 565/Β/24-2-2020)

4. Την υπ. αριθμ. 476/05-02-2020 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας για την ύπαρξη πίστωσης .

5. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

 

ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη θέσης γενικού γραμματέα και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 

  • Να διαθέτουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
  • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 82 του Ν. 3584/2007
  • Να έχουν σημαντική εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η ζητούμενη εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς/τες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί/τες του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους/ες επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα συνοδεύονται από:

Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

Επικυρωμένο Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών

Βιογραφικό σημείωμα

Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007)

Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 προς απόδειξη της επικαλούμενης εμπειρίας τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα γνωστοποίηση

Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους λοιπά δικαιολογητικά -αποδεικτικά επιστημονικής ενασχόλησης, εμπειρίας, ειδίκευσης ή γνώσεων.

 

Προθεσμία υποβολής Αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη μέρα της ανάρτησης της στο χώρο Ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βιάννου μέχρι τις 28-2-2020.

Οι υποψήφιοι μπορούν να προσέλθουν στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου κατά τις ώρες 8:30- 13:30 είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει υπογραφή θεωρημένη από δημόσια Αρχή και να καταθέσουν την Αίτηση τους με τα συνοδευτικά έγγραφα.

Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί στον τύπο, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, θα αναρτηθεί στη «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 


ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

 

 

Ανακοίνωση
Ανακοίνωση Αρχείο pdf (103 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA