Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (με τηλεδιάσκεψη)
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (με τηλεδιάσκεψη) PDF Print

ΠΡΟΣ :

1)Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη :

  1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
  2. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
  3. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
  4. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου
  5. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:

  1. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
  2. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου και
  3. Ραπτάκη Μαρία του Εμμανουήλ

 

2) Προέδρους συμβουλίου Κοινότητας και Προέδρους Κοινοτήτων :

α) Άνω Βιάννου  β) Μάρθας   γ) Χόνδρου   δ) Μηλλιαράδων

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010  όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»  της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020)όπως ισχύει ,των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 τεύχος Β') , σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής στις 13 Αυγούστου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ και η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «τηλεδιάσκεψης» (χρήση της πλατφόρμας zoom), με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

1.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ11Β ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)»
2.Έγκριση του 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ - 1ο υποέργο-ΤΜΗΜΑ Α :Έργα συλλογής , μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων οικισμών Καστρίου και Κερατοκάμπου»
3.Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Μελέτη Δικτύου Ενοποίησης Πολιτιστικών Υποδομών Δήμου Βιάννου» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη» άξονας προταιρεότητας : 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Δράση 6.c.5: Μελέτες ωρίμανσης έργων Πολιτισμού, για το ΕΣΠΑ 2021-2027»
4.Έγκριση πρακτικού II του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΘΑΣ - ΜΙΛΛΙΑΡΑΔΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+00 ΕΩΣ 3+13 (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ)»
5.Έγκριση πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: Υποέργο: Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Μελισσοχάρακο της Τ.Κ. Χόνδρου», με α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 181633
6.Διαγραφή χρέωσης προστίμου του Κ.Ο.Κ
7.Διόρθωση της 20 / 2021 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής περί παράτασης συναφθεισών συμβάσεων ΙΔΟΧ στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού
8. Έγκριση της μελέτης, έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ημιφορτηγών στην υπηρεσία ύδρευσης»
9. Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των τελών μίσθωσης παραλίας για το έτος 2021 λόγω λάθους έκδοσης της βεβαίωσής των
10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για την «Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Αφρατί της Τ.Κ. Άνω Βιάννου»
11.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για την «Συμμετοχή του Δήμου στον αναπτυξιακό οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ»
12.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για την «Προμήθεια καινούριου αυτοκινήτου πολιτικής προστασίας»
13.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης για την «Συντήρηση - επισκευή σχολικών κτιρίων 2021»
14.Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Συντήρηση-Επισκευή Η/Μ εξοπλισμού γεωτρήσεων 2021»
15.Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού, για ομπρέλες και ξαπλώστρες

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε


ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 226 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA