Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού που αφορά το έργο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 2018-2019" Print

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (147.50 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (569.92 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο pdf (154.00KB)
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf (104.85 KB)
Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (171.99 KB)
Προυπολογισμός - Αρχείο pdf (114,63 KB)
Προσφορά - Αρχείο pdf (117,63 KB)
Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (104,13 KB)
Τεχνικές Προδιαγραφές - Αρχείο pdf (104,87 KB)