Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ : 1) Τακτικά & Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Βιάννου
Τακτικά μέλη:
 1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου , Αντιδήμαρχο
 2. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου , Αντιδ/ρχο
 3. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
 4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
 5. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
 6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου
Αναπληρωματικά Μέλη:
 1. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου
 2. Παπαδήμα Μιχαήλ του Στεφάνου
 3. Μαργαριτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη
 4. Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ
2 ) Προέδρους Συμβουλίου Κοινότητας και Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου

α) Αμιρών β) Μάρθας γ) Εμπάρου δ) Συκολόγου ε) Κάτω Βιάννου στ) Άνω Βιάννου ζ) Αγίου Βασιλείου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 1. Επικεφαλής ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μωυσάκη
 2. Γ.Γ Δήμου κ. Γεώργιο Αποστολάκη
 3. Προϊσταμένη Δνσης Διοικητικού-Οικονομικού
 4. Προϊσταμένη Δνσης Τεχνικών υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο την 30η Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555 / 2018 , για την συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Μεταβολή ποσοστών συμμετοχής ΕΤΕπ και Τ. Π. και Δανείων στη χρηματοδότηση έργων ενταγμένων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» τα οποία μεταφέρθηκαν στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 2. Καθορισμός μισθωτικού ανταλλάγματος για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας στο Δήμο ΒΙΑΝΝΟΥ, για το έτος 2023 και μέχρι 31-12-2025.
 3. Έγκριση της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Συντήρση - Επισκευή Η/Μ Εξοπλισμού Γεωτρήσεων 2023».
 4. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής για τεχνικό έλεγχο του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3169.
 5. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής για τεχνικό έλεγχο του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5526.
 6. Παροχή γνωμοδότησης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς.
 7. Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων στους οικισμούς Αμιρών και Μάρθας του Δήμου Βιάννου υποέργο: Έργα μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων των οικισμών Αμιρών και Μάρθας του Δήμου Βιάννου».
 8. Έγκριση για την απευθείας ανάθεση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 6 του Ν. 4782/2021, με την υποβολή τουλάχιστον τριών (3) προσφορών, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του έργου: «Διαμορφώσεις - Κατασκευές - Συντηρήσεις Υποδομών σε Κοινόχρηστους και Αθλητικούς Χώρους Υποέργο: Ανακαίνιση Αγροτικού Ιατρείου Εμπάρου».
 9. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Πρόγραμμα Πρόληψης % Αντιμετώπισης Ζημιών & Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ Βαθμού. Υποέργο: Κατασκευή Ανοιχτού Αγωγού Ομβρίων εντός Οικισμού Εμπάρου Δήμου Βιάννου».
 10. Έγκριση πρακτικού Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση Κεντρικών Οδών Οικισμού Αρβης - Βελτίωση Υποδομών».
 11. Έγκριση και Παραλαβή της μελέτης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) του Δήμου Βιάννου
 12. Κήρυξη του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ανάπλαση Τμήματος Οικισμών Συκολόγου & Κάτω Βιάννου», ως άγονου, ματαίωση της διαδικασίας δημοπράτησης και την επαναπροκήρυξή του σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους όρους διακήρυξης.
 13. Κήρυξη του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ανάπλαση Τμήματος Οικισμού Εμπάρου», ως άγονου, ματαίωση της διαδικασίας δημοπράτησης και την επαναπροκήρυξή του σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους όρους διακήρυξης.
 14. Αποδοχή των όρων συμμετοχής & συμμετοχή στην με αρ. πρωτ. 163/24-1-2023 (ΑΔΑ: ΡΜΣΒ46ΜΠΥΓ-2ΞΙ) Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με κωδ. 01, Α/Α ΟΠΣ: 241, με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», του Άξονα Προτεραιότητας 01 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα», και υποβολή πρότασης με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Βιάννου» με δικαιούχο το Δήμο Βιάννου, καθώς και έγκρισης πρακτικών και μελετών και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή της πρότασης και υπογραφή συνοδευτικών εγγράφων».
 15. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την σύνδεση με ΔΕΗ της γεώτρησης Αφρατίου της Τ.Κ Άνω Βιάννου».
 16. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 50.000,000 € για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας - Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή της πίστωσης σε αυτόν.
 17. Εισήγηση προς την Οικονομική επιτροπή για την τροποποίηση του προϋπολογισμού ως προς την αλλαγή τίτλου προμήθειας.
 18. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού 2023 για την «Αντικατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) Εξοπλισμού Αντλιοστασίων Άρδευσης Δήμου Βιάννου».
 19. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση προϋπολογισμού 2023 για την «Αποκατάσταση Δημοτικού Κτιρίου Αγίου Βασιλείου (πρώην Δημοτικού Σχολείου)».
 20. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση προϋπολογισμού 2023 για την «Αποκατάσταση Ζημιών από την πυρκαγιά της 13/08/2022 στο Δήμο Βιάννου».
 21. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση προϋπολογισμού 2023 για το έργο «Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης Οικισμών Δήμου Βιάννου - Αντικατάσταση Δεξαμενών Ύδρευσης».
 22. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση προϋπολογισμού 2023 για το έργο «Διαμορφώσεις Κατασκευές-Συντηρήσεις Υποδομών σε κοινόχρηστους & Αθλητικούς Χώρους» 14ο ΥΠΟΕΡΓΟ «Συμπληρωματικές Εργασίες Αποπεράτωσης Κλειστού Γυμναστηρίου Τ11Β Δήμου Βιάννου».
 23. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση προϋπολογισμού 2023 για το έργο «Έργα Ανάπλασης Μνημείου ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ -Ανάπλαση Δημοτικού Δρόμου».
 24. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 και την εγγραφή πίστωσης για μισθοδοσία προσωπικού προγράμματος Δ.ΥΠ.Α μακροχρόνια ανέργων , ηλικίας 55-67 ετών.
 25. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού 2023 για την «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών και Δημοτικών οδών Δήμου Βιάννου».
 26. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για την υπηρεσία «Εργασίες Καθαρισμού Δύο Γεωτρήσεων».
 27. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και τη δημιουργία κωδικών μισθοδοσίας .

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

 

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (211 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA