Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Εξουσιοδότηση Υπογραφής σε Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Βιάννου
Εξουσιοδότηση Υπογραφής σε Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Βιάννου PDF Εκτύπωση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Οριζόμενους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Δημάρχου
2. Αντιδημάρχους
3. Διευθύνσεις Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 / 2024

Ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης του Εμμανουήλ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
 1. Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως των άρθρων 86 και 88 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 2. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
 3. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις»,
 4. Την αριθμ.38 / 2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία έγινε η επικύρωση της εκλογής και η ανακήρυξη του Δημάρχου, των τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων και των τακτικών και αναπληρωματικών συμβούλων των δημοτικών κοινοτήτων & των προέδρων δημοτικών κοινοτήτων για τη δημοτική περίοδο 01.01.2024 μέχρι 31.12.2028,
 5. Το από 20.12.2023 πρακτικό ορκωμοσίας των αιρετών του Δήμου Βιάννου (Δημάρχου, τακτικών μελών δημοτικού συμβουλίου, προέδρων και συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Βιάννου),
 6. Την ανάγκη αντιμετώπισης των αναγκών των δημοτικών κοινοτήτων και εξυπηρέτησης των κατοίκων τους

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

αναθέτουμε στους παρακάτω Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων:

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ή ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2 ΗΛΙΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΜΙΡΩΝ
3 ΜΠΡΙΝΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ
4 ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑ ΑΦΡΑΤΙΟΥ
5 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΧΟΥ
6 ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΠΑΡΟΥ
7 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΚΑΛΑΜΙΟΥ
8 ΜΗΛΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΩ ΒΙΑΝΝΟΥ
9 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΤΩ ΣΥΜΗΣ
10 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ
11 ΑΝΕΘΡΕΠΤΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΘΑΣ
12 ΨΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΛΛΙΑΡΑΔΩΝ
13 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΞΕΝΙΑΚΟΥ
14 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΥΚΟΥ
15 ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ
16 ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ

Α) Τη θεώρηση «Με εντολή Δημάρχου» του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων των κατοίκων των αντίστοιχων δημοτικών κοινοτήτων όπου απαιτείται,

Β) την υπογραφή «Με εντολή Δημάρχου» των παρακάτω εγγράφων και βεβαιώσεων που αφορούν τους κατοίκους στην αντίστοιχη δημοτική κοινότητα:

 • Βεβαίωση αγροτικής καλλιέργειας ή παραγωγού αγροτικών προϊόντων όταν απαιτείται.
 • Βεβαίωση για αγροτική άδεια σε στρατευμένους.
 • Βεβαίωση περί αρδευομένων ή μη αγροτεμαχίων από συλλογικά ή μεμονωμένα δίκτυα άρδευσης που ανήκουν στο Δήμο.
 • Βεβαίωση απασχόλησης στο επάγγελμα του Αγρότη.
 • Την έκδοση και υπογραφή διαβιβαστικών εγγράφων προς άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς, για θέματα που αφορούν την δημοτική τους κοινότητα.
 • Την έκδοση οδηγιών, διευκρινίσεων και ενημερωτικών ανακοινώσεων προς τους κατοίκους των κοινοτήτων τους.

Επίσης τους ανατίθεται να γνωμοδοτούν προς τις υπηρεσίες του Δήμου για την έκδοση βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων, οι οποίες βεβαιώσεις θα εκδίδονται οριστικά από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Οι πρόεδροι των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων που για οποιοδήποτε λόγο δεν εκδίδουν αυτές τις βεβαιώσεις ή τα έγγραφα, αυτά θα εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση παύει να ισχύει.

Η ανωτέρω απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Ανακοίνωση - Αρχείο pdf (208 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA