Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ :

1)Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη :

  1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
  2. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθ,, Αντιδήμαρχο
  3. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
  4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
  5. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
  6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:

  1. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου και
  2. Ραπτάκη Μαρία του Εμμανουήλ

2) Προέδρους συμβουλίου Κοινότητας και Προέδρους Κοινοτήτων :

α) Άνω Βιάννου β) Χόνδρου γ) Βαχού δ) Πεύκου ε) Καλαμίου στ) Συκολόγου ζ) Αμιρών η) Κάτω Σύμης θ) Αγίου Βασιλείου ι) Εμπάρου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) όπως ισχύει, των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.57069 / 17.09.2021 (ΦΕΚ 4337/18.09.2021 τεύχος Β'), την 61η εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ. 17896 / 20-9-2021 (ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την 27η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ και η οποία θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με την συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης (χρήση της πλατφόρμας zoom), με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.Έγκριση για την απευθείας ανάθεση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 6 του Ν. 4782/2021, με την υποβολή τουλάχιστον τριών (3) προσφορών, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΔΑΡΤΟΣ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΧΟΥ»
2.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΥΚΟΥ»
3.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ υποέργο(νέο): Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας οικισμών Συνδωνίας της Τ.Κ Καλαμίου, Άρβης της Τ.Κ. Αμιρών, Τερτσών της Τ.Κ. Συκολόγου»
4.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ: ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΦΡΑΤΙ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ»
5.Έγκριση σχεδίου κατασκευής πέτρινης βρύσης στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Κρήτης και επισκευή-Συντήρηση-Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων εξοπλισμού και μέσων Περιφέρειας Κρήτης - υποέργο : Τσιμεντόστρωση δρόμου από Κάτω Σύμη Δήμου Βιάννου έως και Πάνω Σύμη Δήμου Ιεράπετρας και κατασκευή πέτρινης βρύσης»
6.Έγκριση υποβολής τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
7.Έγκριση πρακτικού II του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες - υποέργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 06-04-2019»
8.Έγκριση πρακτικού II του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Πατελών Δήμου Βιάννου (ασφαλτόστρωση - τεχνικά)»
9.Έγκριση πρακτικού II του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση τμήματος οικισμού Εμπάρου»
10.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ - 1ο υποέργο - ΤΜΗΜΑ Α:Έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων οικισμών Καστρίου και Κερατοκάμπου»
11.Έγκριση για την υποβολή πρότασης με τίτλο «Αξιοποίηση και μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου Χόνδρου σε σπίτι Πολιτισμού και εκδηλώσεων, Τοπικής Κοινότητας Χόνδρου, Δήμου Βιάννου» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του πράσινου ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»
12.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και την εγγραφή πίστωσης για «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων»
13.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και την εγγραφή πίστωσης για «Οφειλές ΕΛΤΑ»
14. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και την εγγραφή πίστωσης για «Συντήρηση μονάδας επεξεργασίας λυμάτων βιολογικού Άρβης - Ν.Άρβης»
15. Διόρθωση της 130 / 2021 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής περί «Εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Βιάννου»
16. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και την εγγραφή πίστωσης για «Βελτιώσεις - Συντηρήσεις - Διανοίξεις Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης Υποέργο: Αποκατάσταση Αγροτικών Δρόμων Οικισμού Αγίου Βασιλείου»
17. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και την εγγραφή πίστωσης για«Βελτιώσεις - Συντηρήσεις - Διανοίξεις Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης Υποέργο: Άρση Καταπτώσεων και Αποκατάσταση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Καστρίου»
18. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και την εγγραφή πίστωσης για «Βελτιώσεις - Συντηρήσεις - Διανοίξεις Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης Υποέργο: Εργασίες Αποκατάστασης Δημοτικού Δρόμου Φαφλάγκου»
19. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και την εγγραφή πίστωσης για «Βελτιώσεις - Συντηρήσεις - Διανοίξεις Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης Υποέργο: Συντήρηση - αποκατάσταση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμών Ψαρής Φοράδας και Συνδωνίας»
20. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και την εγγραφή πίστωσης για «Βελτιώσεις - Συντηρήσεις - Διανοίξεις Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης Υποέργο: Άρση Καταπτώσεων και Αποκατάσταση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Νέας 'Αρβης»
21.Διαγραφή χρεών -Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης
22.Διαγραφή χρεών -Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων άρδευσης
23.Διόρθωση βεβαιωτικού καταλόγου - Διαγραφή τέλους σε ποσοστό 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων της Αικατερίνης Τσικρικωνάκη του Κωνσταντίνου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2539/97
24.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής της σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ της γεώτρησης Τ.Κ. Εμπάρου στη θέση «Σημαδωπός»
25.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής τέλους απογραφής - ταξινόμησης και χορήγησης άδειας κυκλοφορίας μηχανήματος έργου(εσκαφέας)
26.Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 2021»
27.Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια Ημιφορτηγών στην Υπηρεσία Ύδρευσης»

Τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής που θα συμμετάσχουν στην συνεδρίαση με φυσική παρουσία θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το οποίο και θα τους ζητηθεί κατά την είσοδό τους στο Δημαρχείο, και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε


ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 244 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA