Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Οργανόγραμμα Υπηρεσιών Δήμου Βιάννου PDF Εκτύπωση

Οι δραστηριότητες των υπηρεσιών του Δήμου Βιάννου κατανέμονται στις εξής διοικητικές ενότητες:

1. Ειδικοί Συνεργάτες, Ειδικοί Σύμβουλοι, Επιστημονικοί Συνεργάτες

2. Νομική Υποστήριξη - Δικηγόρος

3. Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

3.1. Προγραμματισμός Τοπικής Ανάπτυξης και Δράσης του Δήμου

3.2. Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.3. Ειδικότερες Αναπτυξιακές Παρεμβάσεις

3.3.1. Τουριστική Ανάπτυξη (εναλλακτικές μορφές τουρισμού)

3.3.2. Προστασία / Διαχείριση Δασών

3.3.3. Αγροτική Ανάπτυξη

3.4. Οργάνωση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

3.5. Μηχανοργάνωση /Τεκμηρίωση

3.5.1. Μηχανοργάνωση

3.5.2. Τεκμηρίωση

4. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

4.1. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

4.1.1. Θέματα Προσωπικού

4.1.2. Δημοτική Κατάσταση

4.1.2.1. Δημοτολόγιο - Ιθαγένεια

4.1.2.2. Ληξιαρχείο

4.1.2.3. Μητρώα Αρρένων - στρατολογία

4.1.2.4. Εκλογικοί κατάλογοι - Εκλογικά Βιβλιάρια

4.1.2.5. Τέλεση πολιτικών γάμων

4.1.3. Διαχείριση Αγροτικών Θεμάτων

4.1.4. Πρωτόκολλο, Αρχείο και βοηθητικές εργασίες

4.2. Υποστήριξη Αιρετών Οργάνων

4.2.1. Γραμματειακή υποστήριξη Δημάρχου

4.2.2. Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρου Δ.Σ., Οικονομικής Επιτροπής, Αντιδημάρχων, Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου, Τοπικών Συμβουλίων

4.2.3. Διαχείριση Θεμάτων Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και Σχολικών Επιτροπών

4.2.4. Δημοσιότητα, Δημόσιες Σχέσεις, Διεθνείς Σχέσεις

4.2.5. Ενημέρωση Δημοτών - Τηλεφωνικό Κέντρο

4.2.6. Διοικητική υποστήριξη Νομικών Προσώπων Δ.Δ διαμερισμάτων του Δήμου

4.3. Λειτουργία Κοινωνικών Και Πολιτιστικών Θεμάτων - Άθλησης

4.3.1. Υποστήριξη σε Θέματα Κοινωνικής / Πολιτιστικής Πολιτικής

4.3.2. Αθλητισμός

4.4. Ειδική Υπηρεσία (Δημοτική Αστυνομία)

4.5. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

4.5.1. Προϋπολογισμοί, Απολογισμοί - Οικονομική παρακολούθηση

4.5.2. Διαχείριση Δαπανών

4.5.3. Διαχείριση Εσόδων

4.5.4. Λειτουργίες Μισθοδοσίας

4.5.5. Δημοτική Περιουσία-Κληροδοτήματα

4.5.6. Ταμειακή Υπηρεσία

4.5.7. Τήρηση Βιβλίων και Αρχείων Λογιστικού Συστήματος ΟΤΑ

4.5.8. Τήρηση Διπλογραφικού Συστήματος ΟΤΑ

4.5.9. Τήρηση μητρώου παγίων

4.5.10. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

5. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

5.1. Γραφείο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης

5.1.1. Γραμματειακή υποστήριξη Διεύθυνσης

5.1.2. Τεκμηρίωση Τεχνικών και Οικονομικών στοιχείων των έργων

5.1.3. Σχεδιαστικές Εργασίες

5.1.4. Λειτουργίες Προμηθειών - Αποθήκης

5.2. Τμήμα Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικών Εφαρμογών

5.2.1. Προγραμματισμός Τεχνικών Έργων

5.2.2. Εκπόνηση Μελετών και Επίβλεψη εκτέλεσης έργων

5.2.3. Θέματα Χωροταξικού / Πολεοδομικού Σχεδιασμού

5.2.4. Πολεοδομικές Εφαρμογές, Κτηματολόγιο

5.2.5. Συγκρότηση - προγραμματισμός - παρακολούθηση των Συνεργείων του Τμήματος

5.2.6. Συνεργεία Κατασκευής - Επισκευής - Συντήρησης τεχνικών έργων

5.2.7. Συνεργείο Ηλεκτροφωτισμού, σήμανσης οδών

5.2.8. Συνεργείο Συντήρησης / Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

5.2.9. Συνεργείο τοπογραφικών εργασιών

5.2.10. Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών

5.3. Τμήμα Περιβάλλοντος

5.3.1. Θέματα Προστασίας περιβάλλοντος

5.3.2. Θέματα Δημόσιας Υγείας

5.3.3. Χορήγηση Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος

5.3.4. Συγκρότηση - Προγραμματισμός - Παρακολούθηση των Συνεργείων του Τμήματος

5.3.5. Διαχείριση Απορριμμάτων

5.3.6. Ύδρευση / Αποχέτευση

5.3.7. Επεξεργασία Λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός)

5.3.8. Λειτουργίες Ανάπτυξης και Συντήρησης Χώρων Πρασίνου

5.3.9. Παιδικές Χαρές

5.3.10. Δημοτικά Κοιμητήρια

5.3.11. Λειτουργίες Δημοτικών Σφαγείων

5.3.12. Λειτουργίες Λαϊκών Αγορών