Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Municipality of Municipality Council Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις της 21ης / 2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου
Αποφάσεις της 21ης / 2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου PDF Print
x

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 20/12/2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 20 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 8.398 / 14-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
21 256 Έκφραση γνώμης επί της αίτησης του κ. Δαργάκη Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου για την εγκατάσταση πρόχειρου καταλύματος κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
21 257 Σημειακή Τροποποίηση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Ανάπτυξης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Βιάννου
21 258 Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Βιάννου για το έτος 2019
21 259 Αποδοχή όρων για την λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την 13022/19-04-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 1377/τ.Β’/24-4-2018) , όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β’/27-8-2018) και ισχύει για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Βιάννου»
21 260 Έκφραση γνώμης επί της αίτησης του Δαργάκη Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου για την δημιουργία μονάδας ελευθέρας βοσκής
21 261 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την κάλυψη δαπανών ηλεκτροφωτισμού στην υπηρεσία άρδευσης
21 262 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την κάλυψη δαπανών ηλεκτροφωτισμού στην υπηρεσία καθαριότητας
21 263 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την για κάλυψη δαπανών ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο (πλατείες κ.λ.π.)
21 264 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την ενίσχυση κωδικού του έργου «Κατασκευή παροχών αποχέτευσης Αφρατίου»
21 265 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ– ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» - Υποέργο (νέο): Προμήθεια Χρωμάτων»
21 266 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για ενίσχυση Κ.Α εξόδων του προϋπολογισμού που αφορούν μισθοδοσία αιρετών και υπαλλήλων
21 267 Αγορά ακινήτου στον οικισμό Αμιρά της Τ.Κ Αμιρά , ιδιοκτησίας Τσαγκαράκη Δημητρίου του Γεωργίου-Ανάκληση της 246/2018 όμοιας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 883 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA