Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Municipality of Municipality Council Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις της 10ης / 2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου
Αποφάσεις της 10ης / 2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου PDF Print
x

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 29/09/2020

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 29 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, κεκλεισμένων των θυρών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020), ύστερα από την 5.231 / 22-09-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
10 51 Αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Μάρθας για την δημιουργία εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων
10 52 Αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Αμιρών για την δημιουργία εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών Αμιρών & Αγίου Βασιλείου
10 53 Εξέταση αιτήματος κ. Μητσόπουλου Δημητρίου για απουσία από τις υποχρεώσεις του ως Δημοτικός Σύμβουλος για διάστημα άνω των 30 ημερών
10 54 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και υποβρυχίων αντλητικών κινητήρων για την κάλυψη αναγκών Αρβης-Νέας Αρβης»
10 55 Διόρθωση της 47 / 2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πιστώσεων
10 56 Διόρθωση της 50 / 2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 και εγγραφή πιστώσεων για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19
10 57 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας τεσσάρων (04) μηνών για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19
10 58 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πιστώσεων για πολιτική προστασία
10 59 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την «Συντήρηση – Αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Κερατοκάμπου»
10 60 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την «Συντήρηση και αποκατάσταση αγροτικής και δημοτικής οδοποιίας οικισμού Καστρίου»
10 61 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την «Συντήρηση κλιματιστικών»
10 62 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την «Αμοιβή δικηγόρου για υπόθεση πρώην υπαλλήλου»
10 63 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων»
10 64 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την «Αμοιβή δικηγόρου για την κατάθεση ανακοπής κατά κατάσχεσης στο Ειρηνοδικείο»
10 65 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υποέργο Αντικατάσταση Αρδευτικής Γεώτρησης στη Θέση Μελισσοχάρακο της Τ.Κ. Χόνδρου»
10 66 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (προμήθεια ελαστικών)»
10 67 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την «Επισκευή λόγω απρόβλεπτων και έκτακτων βλαβών σε δύο γεωτρήσεις του Δήμου»
10 68 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «Συγκόλληση Σιδηροσωλήνων»
10 69 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «Σιδηροκατασκευές για αντλιοστάσια και δεξαμενές»
10 70 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «Προμήθεια ελαστικών»
10 71 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πιστώσεων για «Αγορά καρεκλών γραφείου ΚΕΠ» και για την «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»
10 72 Έκθεση εσόδων–εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2019
10 73 Έκθεση εσόδων–εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020
10 74 Έκθεση εσόδων–εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020
10 75 Συμπλήρωση της 31 / 2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμού ΚΑΕ Προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής»
10 76 Ορισμός υπευθύνων υπαλλήλων του Δήμου για την υπογραφή τραπεζικών επιταγών
10 77 Ορισμός επιτροπής για την εκτίμηση ακινήτου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων (άρθρου 7 του ΠΔ 270/81)
10 78 Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου για την «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2018 (Δ΄ Κατανομή)
10 79 Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου για την «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2020 (Γ΄ Κατανομή)
10 80 Έκφραση γνώμης επί της αίτησης του κ. Ανδρέα Δροσατάκη του Ιωάννη για την δημιουργία μονάδας ελευθέρας βοσκής

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 749 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA