Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τις Προσλήψεις Υδρονομέων Έτους 2024
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τις Προσλήψεις Υδρονομέων Έτους 2024 PDF Print

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/27-12-2010 (ΦΕΚ 229/Α'/27-12/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν.
 4. Το Β.Δ. 28 Μαρτ./15 Απρ. 1957 «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων».
 5. Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α'/11-03- 2012) η οποία συμπληρώθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015.
 6. Τις διατάξεις των άρθρων 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α'/04-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α'/11-05-2015), όπως ισχύουν.
 7. Την αριθμ. 4/06-02-2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α'/06-02- 2015).
 8. Το αριθμ. 24377/10-06-2011 έγγραφο του (πρώην) Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί προσλήψεων υδρονομέων άρδευσης στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού.
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 5056/2023 (Α΄ 163) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
 10. Την, με αριθμό 75/2024, Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε: η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ο χρόνος έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, ο αριθμός των θέσεων υδρονομέων και ο τομέας για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση.
 11. Την, με αριθμό 36/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίστηκαν η αρδευτική περίοδος έτους 2024 και οι θέσεις των υπαλλήλων κλάδου: Υ.Ε. Εργατών Τεχνικών Εργασιών και ειδικότητας: Υ.Ε. Εργατών Υδρονομέων
 12. Την, με αρ. πρωτ. 2267/11-03-2024, βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Βιάννου, σύμφωνα με την οποία έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των Υδρονομέων και Εποπτών Υδρονομέων Άρδευσης στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 στους Κ.Α.: 25- 6041.0001 και 25-6054.0001.
 13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 4176/15-05-2024 (ΑΔΑ: ΨΑ220Ρ1Θ-ΩΓΓ ) Απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία καθορίστηκε η αρδευτική περίοδος στο Δήμο Βιάννου από 01/06/2024 έως και 31/10/2024 καθώς και ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης και εποπτών υδρονομέων - τριάντα (30) θέσεις υδρονομέων άρδευσης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης και επόπτες υδρονομέων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 17.05.2024 έως την 22.05.2024 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βιάννου, τις ώρες 10.00 π. μ. - 14.00 μ.μ.

1. Αριθμός θέσεων

Η Δημοτική Επιτροπή με την υπ' αριθμόν 75/12.04.2024 απόφασή της, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων και εποπτών υδρονομέων ως εξής:
Α. Υδρονομείς 25 άτομα
Β. Επόπτες 05 Άτομα
Γ. Ο καθορισμός των αρδευτικών τομέων (δικτύων) , ο αριθμός των θέσεων των υδρονομικών οργάνων και η πρόσληψη των ανωτέρων για την εξασφάλιση της διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων και προς διαφύλαξη των σχετικών έργων, για την άρδευση του έτους 2024 ορίζεται ως εξής:
Αρδευτικό Δίκτυο Αριθμός θέσεων

Ιδιότητα

(άρθρο 3 παρ.1 του Β.Δ 28.3/15.4.1957)

ΚΛΑΔΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ.

85/20221

Ώρες
Απασχόλησης
Αρδευτικό δίκτυο
Δυτικού Δήμου
02 Επόπτης υδρονομέας Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ Πλήρους Απασχόλησης
Αρδευτικό δίκτυο
Κεντρικού - Ανατολικού Δήμου
03 Επόπτης υδρονομέας Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ Πλήρους Απασχόλησης
1ος Τομέας:
Δημοτική Κοινότητα Αγ. Βασιλείου
1. Ορεινή Ζώνη
2. Παραλιακή ζώνη
Ορεινή ζώνη:
01 Υδρονομέας
Παραλιακή ζώνη: 01 Υδρονομέας
Υδρονομέας Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
Ορεινή ζώνη:
Πλήρους απασχόλησης
Παραλιακή ζώνη:
Πλήρους απασχόλησης
2ος Τομέας:
Δημοτική Κοινότητα Αμιρών
1.Ορεινή ζώνη
2.Παραλιακή ζώνη
Ορεινή ζώνη:
02
Υδρονομείς
Παραλιακή ζώνη: 02 Υδρονομείς
Υδρονομέας Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
Ορεινή ζώνη: Πλήρους απασχόληση
Παραλιακή ζώνη: Πλήρους απασχόλησης
3ος Τομέας:
Δημοτική Κοινότητα Μάρθας
01 Υδρονομέας Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ Πλήρους απασχόλησης
4ος Τομέας:
Δημοτική Κοινότητα Αφρατί
01 Υδρονομέας Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ Πλήρους απασχόλησης
5ος Τομέας:
Δημοτική Κοινότητα Χόνδρου
1.Ορεινή ζώνη
2.Παραλιακή ζώνη
Ορεινή ζώνη:
01 Υδρονομέας
Παραλιακή ζώνη: 01 Υδρονομέας
Υδρονομέας
Υ.Ε.
ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
Ορεινή ζώνη:
Πλήρους απασχόλησης
Παραλιακή ζώνη:
Πλήρους απασχόλησης
6ος Τομέας:
Δημοτική Κοινότητα Μηλλιαράδων
02 Υδρονομέας Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ Πλήρους απασχόλησης
7ος Τομέας:
Δημοτική Κοινότητα Ξενιάκου
02 Υδρονομέας Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ Πλήρους απασχόλησης
8ος Τομέας :
Δημοτική Κοινότητα Βαχού
1.Ορεινή ζώνη
2.Παραλιακή ζώνη
Ορεινή ζώνη:
01 Υδρονομέας
Παραλιακή ζώνη: 01 Υδρονομέας
Υδρονομέας Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
Ορεινή ζώνη:
Πλήρους απασχόλησης
Παραλιακή ζώνη:
Πλήρους απασχόλησης
9ος Τομέας:
Δημοτικές Κοινότητες Κάτω Σύμης & Συκολόγου
01 Υδρονομέας Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ Πλήρους απασχόλησης
10ος Τομέας:
Δημοτική Κοινότητα Εμπάρου
05 Υδρονομέας Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ Πλήρους απασχόλησης
11ος Τομέας:
Δημοτική Κοινότητα Πεύκου
02 Υδρονομέας Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ Πλήρους απασχόλησης
12ος Τομέας:
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Βιάννου
01 Υδρονομέας Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ Πλήρους απασχόλησης

2. Αρδευτική περίοδος

Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ' αριθμόν 36/30.04.2024 απόφασή του την αρδευτική περίοδο από 01.06.2024 έως 31.10.2024

3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 23 έως 60 ετών ή έως 65 (με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου πρόσληψης).
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
(Προκειμένου περί επόπτου υδρονομέων πρέπει να έχει τουλάχιστον ενδεικτικό της 4ης δημοτικού).

4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.
Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού.
Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
1. Αίτηση (την παίρνετε από την Υπηρεσία)
2. Πιστοποιητικό γεννήσεως.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Αριθμός λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ)
5. Υ/Δ. περί μη κωλύματος διορισμού με το γνήσιο της υπογραφής (το παίρνετε από την Υπηρεσία)
6. Υ/Δ. ότι γνωρίζετε γραφή και ανάγνωση με το γνήσιο της υπογραφής (το παίρνετε από την Υπηρεσία)
7. Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραμματικών γνώσεων του υποψηφίου (μόνο εάν πρόκειται περί θέσεως επόπτου υδρονομέων.)
8. Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α.
9. Αποδεικτικό Α.Φ.Μ.
10. Αποδεικτικό Α.Μ.Α. (αριθμός μητρώου ασφαλισμένου)
11. Ποινικό Μητρώο - Αυτεπάγγελτη αναζήτηση

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βιάννου Τ.Κ. 70004, απευθύνοντάς την, στο Γραφείο Προσωπικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2895340163).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και είναι από 17.05.2024 ημέρα Παρασκευή έως 22.05.2024 ημέρα Τετάρτη.

8. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

9. Αναδιορισμός

Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

10. Καθήκοντα Υδρονομέων

Οι υδρονομείς άρδευσης έχουν τις εξής υποχρεώσεις/αρμοδιότητες:
i. Να μην επιτρέπουν το πότισμα των αγροτεμαχίων όσων καταναλωτών δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού Άρδευσης και τις οδηγίες των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης.
ii. Να φροντίζουν για τη σωστή συντήρηση των αρδευτικών συγκροτημάτων αντλιοστασίων και δικτύων, τη φύλαξη και προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και την επιμέλεια της καλής λειτουργίας τους.
iii. iii. Να μεριμνούν για την ασφάλεια των χώρων των αντλιοστασίων (όπου υπάρχουν περιφραγμένοι ή στεγασμένοι χώροι), τα οποία θα πρέπει να είναι κλειδωμένα και για τους οποίους είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να κατέχουν τα κλειδιά. Επίσης, είναι υποχρεωμένοι όπως διατηρούν τους χώρους των αντλιοστασίων και των κολλεκτέρ καθαρούς και προσβάσιμους.
iv. Σε κάθε γεώτρηση και αντλιοστάσιο θα πρέπει να τηρείται, με ευθύνη των υδρονομέων, βιβλίο επισκέψεων - συμβάντων στο οποίο θα καταγράφεται, τόσο από τους ίδιους όσο και από τυχόν συντηρητές, το ιστορικό κάθε επίσκεψηςσυμβάντος, το οποίο και θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά: α) Τα προσωπικά στοιχεία του εργαζομένου (ονοματεπώνυμο - υπογραφή), ακριβής ώρα προσέλευσης - αποχώρησής του από το αντλιοστάσιο (ημερομηνία και ώρα), β) το είδος της εργασίας που παρείχε, γ) Τα τυχόν προβλήματα στη λειτουργία των αντλιοστασίων και ο χρόνος που παρουσιάστηκαν αυτά και δ) Το είδος και ο ακριβής αριθμός τεμαχίων από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε εργασία, καθώς και τα κυβικά νερού που καταναλώνονται από τη μια επίσκεψη έως την άλλη.
v. Να μεριμνούν, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, για την αποκατάσταση των μικρών βλαβών, να ειδοποιούν τα αρμόδια όργανα για μεγαλύτερες βλάβες, να παρευρίσκονται στην αποκατάσταση των βλαβών και να παρέχουν την απαιτούμενη βοήθεια στους τεχνικούς για την ταχύτερη και απρόσκοπτη αποκατάσταση των ζημιών.
vi. Σε περίπτωση βλάβης κάποιου αρδευτικού συγκροτήματος, να καταγράφουν την καθυστέρηση, ώστε να προσαρμόζεται το πρόγραμμα άρδευσης σ' αυτήν την κατάσταση.
vii. Να ασκούν τα καθήκοντά τους με επιμέλεια, σύνεση και ζήλο, να τηρούν απαρέγκλιτα το πρόγραμμα άρδευσης που εκδίδει η Υπηρεσία και η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης χωρίς εξαιρέσεις και γενικά να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται παράπονα και αντεγκλήσεις από τους καταναλωτές.
viii. Να μην αποδέχονται φιλοδωρήματα επί ποινή απολύσεως, από οποιονδήποτε καλλιεργητή και για οποιονδήποτε λόγο.
ix. Να μην απασχολούνται, από τους καλλιεργητές, σε άλλες εκτός των καθηκόντων του, εργασίες κατά το ωράριο απασχόλησης τους στην Υπηρεσία.
x. Να επιλαμβάνονται και να αναφέρουν εγγράφως στην Υπηρεσία και στην Τοπική Επιτροπή Άρδευσης - εντός χρονικού διαστήματος δυο (2) ημερών από την διαπίστωση του συμβάντος - τυχόν περιστατικά/συμβάντα μη τήρησης των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού από καταναλωτές. Σε διαφορετική περίπτωση, θα ελέγχονται από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο και εφόσον αποδειχθεί παράβαση καθήκοντος, θα απομακρύνονται άμεσα από τα καθήκοντά τους και θα λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση πρόσληψής τους.
xi. Οι υδρονομείς, με την έναρξη της αρδευτικής περιόδου αλλά και κατά τη διάρκειά της διαπιστώνουν την ορθή λειτουργία των υδρομέτρων κι όταν ένα υδρόμετρο δεν λειτουργεί σωστά, το φωτογραφίζουν και καταγράφουν την ένδειξη που έχει εκείνη τη στιγμή ακόμη και στην περίπτωση θολότητας και
ενημερώνουν την υπηρεσία και την τοπική επιτροπή άρδευσης αλλά και τον καταναλωτή ότι υποχρεούται σε άμεση επισκευή ή αντικατάσταση του.
xii. Ο υδρονομέας είναι αρμόδιος και υποχρεούται στην αφαίρεση του υδρομέτρου αλλά και την τοποθέτηση του και είναι αυτός που εφαρμόζει τον κανονισμό ώστε να μην υδροδοτείται το ιδιωτικό δίκτυο του καταναλωτή στην περίπτωση που δεν λειτουργεί σωστά το υδρόμετρο. Επιπλέον υποχρεούται να αφαιρεί τα υδρόμετρα για τα οποία θα λάβει εντολή από την υπηρεσία όταν δεν έχουν εκπληρωθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις για να αξιοποιεί το αρδευτικό σύστημα του δήμου ο καταναλωτής.
xiii. Η καταγραφή των ενδείξεων στα υδρόμετρα των καταναλωτών γίνεται από τους υδρονομείς με τα ηλεκτρονικά μέσα που παρέχει η υπηρεσία και υποχρεωτική φωτογράφιση και προσδιορισμός της θέσης του υδρομέτρου και του κολεκτέρ με τις γεωγραφικές συντεταγμένες. Επίσης καταγράφει τη θέση των πηγών υδροληψίας.
xiv. Οι υδρονομείς είναι υποχρεωμένοι για: α) την έγκαιρη καταγραφή των πραγματικών ενδείξεων άρδευσης όλων των υδρομέτρων των καταναλωτών, και καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας, β) την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας ή υπηρεσίας συναφής με τα καθήκοντα τους, η οποία τους ανατεθεί από την αρμόδια Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της πεντάμηνης εργασίας τους, που ταυτίζεται με την αρδευτική περίοδο.
xv. Οι υδρονομείς και οι επόπτες είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο και βεβαίωση των πράξεων παράβασης που περιλαμβάνονται στον κανονισμό Άρδευσης ως αρμόδια ελεγκτικά όργανα βάσει του άρθρο 23.

11. Καθήκοντα εποπτών υδρονομέων - υδρονομέων

Οι επόπτες υδρονομέων:
1. Προΐστανται αμέσως των υδρονομέων, φέροντες την ευθύνη της καλής λειτουργίας του μηχανισμού της αρδεύσεως δια των υπό την δικαιοδοσία αυτών υπαγομένων αρδευτικών υδάτων.
2. Ασκούν εν ταυτώ και πάντα τα έργα υδρονομέως ή υδροχωριστού, υπέχοντες ούτω και πάσας τας ευθύνας των οργάνων τούτων.
3. Οι Επόπτες οφείλουν να συντάσσουν μηνιαία έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού, λειτουργία του συστήματος άρδευσης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των υδρονομέων και να ενεργούν κάθε έλεγχο που θα τους ανατεθεί από την υπηρεσία. Η μη τήρηση των παραπάνω, συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο ελέγχεται από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο και δύναται να επισύρει έως και την ποινή της απόλυσης.

12. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημου. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα. Επίσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

13 . Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Βιάννου, από τις 17/05/2024 έως 22/05/2024 και ώρες από 08.00 π.μ. έως 14.00, Διεύθυνση: Άνω Βιάννος, Τηλ.: 2891340163
Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Ύδρευσης - Άρδευσης
& Κοιν. Πολιτικής

 

 

ΒΙΑΝΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 754 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA