Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Print

ΠΡΟΣ:
 1. Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου
  1. Τακτικά Μέλη
   1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου,  Αντιδήμαρχο
   2. Θεοδοσάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ,  Αντιδήμαρχο
   3. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
   4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
   5. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου
   6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου
  2. Αναπληρωματικά Μέλη
   1. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
   2. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου και
   3. Ραπτάκη Μαρία του Εμμανουήλ
 2. Προέδρους συμβουλίου Κοινότητας και Προέδρους Κοινοτήτων:
  • α) Αμιρών
  • β) Μάρθας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020),  των 163/33.282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7),  40 / 20930/31.3.2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  60.249 / 22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 426 /77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969/19.02.2021 (ΦΕΚ 648/20.02.2021 τεύχος Β'), σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής στις 23 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 12:30 μ.μ έως 14:00 μ.μ και η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Βιάννου έτους 2021 έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 14 / 2021 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ
 2. Περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 4764/2020
 3. Παράταση συναφθεισών συμβάσεων ΙΔΟΧ στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού
 4. Αποδοχή δωρεάς ακινήτου (Μάρθα)
 5. Αποδοχή δωρεάς ακινήτου (Αμιρά)
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή θα πρέπει να αποφασιστεί η διαμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Βιάννου έτους 2021 έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 14 / 2021 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ και να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο καθότι επείγει,  να αποφασιστεί η πρόσληψη και η παράταση συμβάσεων στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού και να γίνει αποδοχή δωρεάς ακινήτων προκειμένου να κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού Μάρθας και Αμιρών προκειμένου τα έργα αυτά να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και από την αναβολή λήψης των σχετικών αποφάσεων βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος για τα συμφέροντα του Δήμου.


Παρακαλείσθε την 23η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 12:30 μ.μ έως 14:00 μ.μ να ενημερώσετε είτε ηλεκτρονικά το γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου στο e–mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ή στο e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it για την θέση σας επί του κάθε θέματος, ψηφίζοντας:  «ΥΠΕΡ» ή «ΚΑΤΑ» ή «ΑΠΟΧΗ» ή «ΛΕΥΚΟ», σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν,  είτε μέσω επιστολής που θα περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτησή σας επί των θεμάτων,  το ονοματεπώνυμό σας και την υπογραφή σας.  Η επιστολή μπορεί να περιέχει την τοποθέτηση και περισσότερων του ενός μελών της Οικονομικής επιτροπής και μπορεί να σταλεί με fax στον αριθμό 28950 22860 του Δήμου Βιάννου (υπεύθυνες δηλώσεις από μέλη της Ο.Ε θα γίνονται δεκτές). Για τις εισηγήσεις των θεμάτων σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής το συνοδευτικό απαραίτητο ενημερωτικό υλικό. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της επιτροπής στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε


ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

 1. Απαιτείται για τη σχετική διαδικασία δια περιφοράς η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του οργάνου.
 2. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή για την συγκεκριμένη συνεδρίαση από ώρα 12:30 μ.μ έως 14:00 μ.μ. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα 14:00 μ.μ θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
 3. Είναι προφανές ότι στις συνεδριάσεις δια περιφοράς τα στάδια της συζήτησης πρωτολογίας & δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με την συνηθισμένη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
 4. Κάθε μέλος της Οικονομικής επιτροπής μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 5. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και αναλυτικότερα μπορούν μαζί με την αποστολή του e–mail με το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους να τοποθετηθούν εκτενέστερα για αυτή.

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 130 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA