Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. στο Πλαίσιο Αντιμετώπισης των Εκτάκτων Αναγκών και την Διαχείριση των Συνεπειών που Πρόεκυψαν λόγω της Ισχυρής Σεισμικής Δόνησης και των Έντονων Καιρικών Φαινομένων
Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. στο Πλαίσιο Αντιμετώπισης των Εκτάκτων Αναγκών και την Διαχείριση των Συνεπειών που Πρόεκυψαν λόγω της Ισχυρής Σεισμικής Δόνησης και των Έντονων Καιρικών Φαινομένων PDF Print

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. στο πλαίσιο αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που πρόεκυψαν λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στις 27.09.2021 στην περιοχή μας και την αποκατάσταση των συνεπειών που προκληθήκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 06.04.2019.

Ο Δήμαρχος Βιάννου

Λαμβάνοντας υπόψη: Την με αρ. 04/21.03.223 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (08) ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προήλθαν από σεισμό στις 27.09.2021 και τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 06.04.2019, για τις εξής ειδικότητες όπως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α΄, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) ως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β΄.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄- ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΤΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
ΥΕ16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
08 μήνες 01
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
08 μήνες 01
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 08 μήνες 02
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
08 μήνες 02

 

Επίσης σε επίπεδο εργασιών διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης των Υπηρεσιών του Δήμου, δεδομένου και του ότι το υπάρχον διοικητικό κ.λ.π. προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν από τα δυο συμβάντα, υπάρχει η αναγκαιότητα πρόσληψης επιπλέον και του κατωτέρου προσωπικού με σύμβαση οκτάμηνης διάρκειας το οποίο θα εργαστεί για το σκοπό αυτό και συγκεκριμένα:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΤΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
08 μήνες 01
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 08 μήνες 01

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα προσόντα)
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
α) Οποιοδήποτε δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 Ι.Ε.Κ. ή δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή απολυτήριο ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή απολυτήριος τίτλος: - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή - Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ( Τ.Ε.Λ.) ή - Γενικού Λυκείου ή - Ενιαίου Λυκείου ή - Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:
Χωρίς τυπικά προσόντα
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
Χωρίς τυπικά προσόντα
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ:
Χωρίς τυπικά προσόντα

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ :
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους - μέλους της Ε.Ε.
β. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το
65ο.
γ. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
δ. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του
Ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας)
ε. Κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων να κατέχουν τα υποχρεωτικά τυπικά προσόντα πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους εφόσον έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή.
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί µε την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου
2. Φωτοαντίγραφο των απαιτούμενων τίτλων σπουδών ανά κωδικό θέσης.
3. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας).
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Ποινικό Μητρώο (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία)
7. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
8. Βεβαίωση Α.Φ.Μ.
9. Βεβαίωση Ασφαλισμένου (e- ΕΦΚΑ)
10. ΙΒΑΝ λογαριασμού Τραπέζης.
Γ . ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ", στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.viannos.gov.gr
Δ . ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Λόγω του κατεπείγοντος, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it την συνημμένη αίτηση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κάθε υποψήφια/ος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ", στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.viannos.gov.gr , ήτοι από 03.04.2023 έως 05.04.2023 και ώρα 14.30 μ. μ. .

Αιτήσεις που αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΣΤ. ΠΡΟΣΛΗΨΗ:
Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Ανακοίνωση - Αρχείο pdf (228 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA