Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης Έτους 2024
Πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης Έτους 2024 PDF Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος Βιάννου, Μπαριτάκης Παύλος, έχοντας υπόψη του
 1. Την παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011, σύμφωνα με την οποία οι υδρονομείς άρδευσης των ΟΤΑ υπήχθησαν στο καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.3812/2009.
 2. Το άρθρο 211 του Ν.3584/2007.
 3. Το από 28.3/15.4.1957 Βασιλικό Διάταγμα «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων» & το άρθρο 2 του Β. Δ. 73/τ. Α΄/03.06.1960.
 4. Το με αριθ. Πρωτ.: οικ.29744/22-06-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Διευκρινίσεις διαδικασίας πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης στους ΟΤΑ α'βαθμού.
 5. Την με αρ. 36/08/30.04.2024 (ΑΔΑ: ΨΓΞ0Ω94-ΣΜΔ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου, με την οποία καθορίστηκαν τα όργανα διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, η αρδευτική περίοδος έτους 2024 καθώς και οι θέσεις των απαιτούμενων υδρονομέων ανά αρδευτικό δίκτυο.
 6. Την με αρ. πρωτ.: 4176/15.05.2024 (ΑΔΑ: ΨΑ22ΟΡ1Θ-ΩΓΓ) Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
 7. Τις με αρ. πρωτ. 3331/16.05.2024 (ΑΔΑ: ΨΕ73Ω94-4Ν2) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του Δήμου Βιάννου για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης.
 8. Την με αρ. 48/09/ 30.05.2024 (ΑΔΑ: 6616Ω94-O12) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου με θέμα «Ορισμός Υδρονομέων άρδευσης».
 9. Το άρθρο 170 του Ν. 3584/2007.
 10. Το άρθρο 11 παρ.2 του Π.Δ. 410/88.
 11. Την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

 

Αποφασιζει

Την πρόσληψη των κάτωθι είκοσι πέντε (25) υποψηφίων υδρονομέων και πέντε (05) εποπτών υδρονομέων πλήρους απασχόλησης, για την αρδευτική περίοδο έτους 2024 οι οποίοι αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Η πρόσληψη θα γίνει από 03.06.2024 έως 31.10.2024

Οι όροι της σύμβασης θα καθοριστούν με την υπογραφή της.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 


ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Aνακοίνωση - Αρχείο pdf (676 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA