Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ανακοίνωση – Πρόσκληση: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Σχετικά με Μετατάξεις Υπάλληλων στο Δήμο Βιάννου
Ανακοίνωση – Πρόσκληση: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Σχετικά με Μετατάξεις Υπάλληλων στο Δήμο Βιάννου PDF Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/νση: Άνω Bιάννος
Τ.Κ.: 700 04
Πληρ.: κ. Καμπιτάκη Μαρίνα
Τηλ.: 2895340141
Fax: 2895022860

Άνω Βιάνννος, 20/1/2012
Αρ. πρωτ.: 639

 

ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί
άμεσα στους υπαλλήλους και στις
εποπτευόμενες υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ.)

Ανακοίνωση – Πρόσκληση: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Σχετικά με Μετατάξεις Υπάλληλων στο Δήμο Βιάννου

Ο Δήμος Βιάννου, Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών, που εδρεύει στην Άνω Βιάννο, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δώδεκα (12) οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Βιάννου, Ταχ. Δ/νση: Άνω Βιάννος Τ.Κ.: 700 04.

Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69, 70 και 72 του Υπαλληλικού Κώδικα, τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011 τεύχος Α’) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», σε συνδυασμό με το άρθρο 35 παρ.5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 ΤΕΥΧΟΣ Α’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην υπηρεσία, τον κλάδο ή το φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθεται, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος και ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας καθώς και της εν γένει προσωπικότητας τους. Τα προσόντα μπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και μετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση με κάθε ενδιαφερόμενο.

Οι θέσεις τις οποίες προτίθεται ο Δήμος να καλύψει με μετάταξη υπαλλήλων, βάση της συγκεκριμένης ανακοίνωσης είναι οι παρακάτω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Μηχανολόγων - Μηχανικών 1
ΠΕ Διοικητικών (Οικονομολόγος) ΠΕ1 1
ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού ΠΕ1 1
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ3 1
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ΤΕ17 1
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 1
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1
ΔΕ Ηλεκτρολόγων ΔΕ24 1
ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών ΔΕ30 1
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Γκρέιντερ 1
Σύνολο Θέσεων 12

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσονται.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού. Υπουργείων ή άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κ.τ.λ.).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Βιάννου, από τις 10 Φεβρουαρίου 2012 έως και 31 Μαρτίου 2012, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας (Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα)
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 για την πιστότητα του περιεχομένου του.
  • Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και όλων των πρόσθετων προσόντων.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορεί να γίνει και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση (παρ.1), εντός της οριζόμενης προθεσμίας με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην με αριθμό 639/20-01-2012 ανακοίνωση – πρόσκληση του Δήμου Βιάννου. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων τους, μετά το πέρας της διαδικασίας.

Κάθε φορέας στον οποίο θα αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, οφείλει να την κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύει.

Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του www.gspa.gr και θα εισαχθεί και στο site του Δήμου Βιάννου www.viannos.gov.gr

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Βιάννου, στο τηλέφωνο 28953 40141κα Καμπιτάκη Μαρίνα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Κοινοποίηση
ΥΠΕΣ, Διεύθυνση Οργάνωσης και
Λειτουργίας ΟΤΑ
Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ
Σταδίου 27, 10183 ΑΘΗΝΑ

Αίτηση Υποψηφιότητας

Αρχείο pdf (48 KB)
Αίτηση Υποψηφιότητας Υποβολής Δικαιολογητικών για Μετάταξη στο Δήμο Βιάννου

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA