Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις της 06ης / 2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου
Αποφάσεις της 06ης / 2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου PDF Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 30/04/2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 30 Απριλίου 2018,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα,  ύστερα από την 2.329 / 24-04-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
06 52 Εκ νέου ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή αρμόδια για θέματα χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων μετά την ισχύ του Π.Δ 31/2018 (αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Ιεράπετρας)
06 53 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 30-07-2012 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΙΑΝΝΟΥ 7o υποέργο «Επισκευή – συντήρηση Δημοτικού δρόμου»
06 54 Λήψη κανονιστικής απόφασης για έγκριση μέτρων αντιμετώπισης της φετινής λειψυδρίας
06 55 Ορισμός υδρονομέων άρδευσης
06 56 Υποβολή πρότασης του ∆ήµου Βιάννου στο πρόγραµµα χρηματοδότησης «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» µε τίτλο «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισµού»
06 57 Υποβολή πρότασης του ∆ήµου Βιάννου στο πρόγραµµα χρηματοδότησης «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των δήµων» µε τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
06 58 Υποβολή πρότασης του ∆ήµου Βιάννου στο πρόγραµµα χρηματοδότησης «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των δήµων» µε τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας».
06 59 Έγκριση Μελέτης Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικού σχολείου Άνω Βιάννου, Υποβολή εκ νέου πρότασης Χρηματοδότησης στη από 23/12/14 με αριθμό πρωτοκόλλου 5211 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργεια και Κλιματικής Αλλαγής στο πρόγραμμα Αστική αναζωογόνηση 2012-2015 και ανάκληση της 71/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
06 60 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – υποέργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΡΩΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΕΛΙ» ΑΜΙΡΩΝ»
06 61 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες-Επισκευή Δημοτικών δρόμων»
06 62 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ–ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – υποέργο: Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Μάρθας»
06 63 Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – υποέργο: Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Μάρθας»
06 64 Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες-Κατασκευή τεχνικών»
06 65 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – υποέργο: Επισκευή Δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Μάρθας»
06 66 Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΕΛΙ" Τ.Κ. ΑΜΙΡΩΝ»
06 67 Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – υποέργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΡΩΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΕΛΙ» ΑΜΙΡΩΝ»
06 68 Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες-Επισκευή Δημοτικών δρόμων»
06 69 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΦΡΑΤΙΟΥ»
06 70 Κάλυψη ιδίας συμμετοχής για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ»
06 71 Παραχώρηση χρήσης αίθουσας πρώην Δημοτικού Σχολείου Μάρθας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μάρθας «Ο ΦΩΤΗΣ»
06 72 Αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας Δημητρίου Μαθιουδάκη για την κατασκευή δρόμου προσπέλασης στον ΧΥΤΑ Βιάννου
06 73 Έγκριση της 04 / 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Βιάννου για την τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018
06 74 Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων άρδευσης
06 75 Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
06 76 Εκ νέου ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή αρμόδια για θέματα χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων μετά την ισχύ του Π.Δ 31/2018 (αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Ηρακλείου)
06 77 Διόρθωση της 28 / 2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση της μελέτης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 2018-2019»
06 78 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα έτους 2018
06 79 Διόρθωση της 264 / 2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Αποτίμησης σε χρήμα των μη αποδομένων Μέσων Ατομικής Προστασίας & Γάλακτος των ετών 2012 , 2013 , 2014 , 2015, 2016 και χορήγησή τους στους δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 του Ν. 4483/2017»
06 80 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας»
06 81 Tροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ Υποέργο (νέο) : Απομάκρυνση φερτών υλικών οικισμού Καστρίου Τ.Κ Χόνδρου»
06 82 Tροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ Υποέργο (νέο) : Αποκατάσταση Δημοτικής Οδοποιίας οικισμών Συνδωνίας της Τ.Κ Καλαμίου –Αρβης της Τ.Κ Αμιρών -Τερτσών της Τ.Κ Συκολόγου»
06 83 Tροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πιστώσεων για «Κάλυψη Δράσεων Πολιτικής Προστασίας»
06 84 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Απομαγνητοφωνήσεις πρακτικών συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου»
06 85 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων
06 86 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Εξειδικευμένες υπηρεσίες διακομιστών - τεχνική υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών γραφείου»
06 87 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «Ετήσια συνδρομή στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο υγιών πόλεων»
06 88 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την ενίσχυση μικρών νησιωτικών και ορεινών Δήμων
06 89 Μερική ανατροπή της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης έτους 2018 για την «Επιχορήγηση «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
06 90 Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄παρ 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012
06 91 Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf (  653 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA