Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις της 13ης / 2020 Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου
Αποφάσεις της 13ης / 2020 Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου PDF Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 06/12/2020

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο στις 06 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Κυριακή και από ώρα 17:00 μ.μ έως ώρα 21:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βιάννου πραγματοποίησε «δια περιφοράς» συνεδρίαση, ύστερα από την 6.983 / 02-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Παπαδήμα που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020), των 163/33.282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 40 / 20930/31.3.2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 60.249 / 22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 426 /77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
13 84 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «Παροχή υπηρεσιών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης»
13 85 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκτέλεση εγκεκριμένων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων έργων»
13 86 Διόρθωση της 59 / 2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την «Συντήρηση–Αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Κερατοκάμπου»
13 87 Διόρθωση της 60 / 2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την «Συντήρηση και αποκατάσταση αγροτικής και δημοτικής οδοποιίας οικισμού Καστρίου»
13 88 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για αποδοχές προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
13 89 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «Μισθοδοσία καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων»
13 90 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Βιάννου από φυσικές καταστροφές»
13 91 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 30-08-2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΙΑΝΝΟΥ - υποέργο : Προμήθεια σωλήνων και υλικών άρδευσης»
13 92 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την πληρωμή αμοιβής πραγματογνώμονα
13 93 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «Φωτισμός και κίνηση ΚΗΦΗ»
13 94 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ελληνικού Δημοσίου 0824»
13 95 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «Εισφορές Ι.Κ.Α»
13 96 Αποδοχή όρου δανειστικού συμβολαίου για την λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και μεταφερόμενου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», δυνάμει της διάταξης του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ.22766/9-4-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1386/ τ.Β΄/ 14-4-2020) για το έργο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Βιάννου»
13 97 Καθορισμός συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού
13 98 Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020 –2021

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 309 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA