Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις της 14ης / 2020 Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου
Αποφάσεις της 14ης / 2020 Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου PDF Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 28/12/2020

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο στις 28 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 17:00 μ.μ έως ώρα 20:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βιάννου πραγματοποίησε «δια περιφοράς» συνεδρίαση, ύστερα από την 7.517 / 23-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Παπαδήμα που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»(ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020), των 163/33.282/29-05-2020(ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 40 / 20930/31.3.2020(ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 60.249 / 22-09-2020(ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 426 /77233/13-11-2020(ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
14 99 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βιάννου για την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών»
14 100 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
14 101 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ»
14 102 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ(ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)-Ι.Δ.Α.Χ.»
14 103 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
14 104 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ»
14 105 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για μισθοδοσία καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων
14 106 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών(Χειρουργείου: μάσκες, Γάντια κ.λ.π) για Αντιμετώπιση Διάδοσης του Κορονοïού»
14 107 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID - 19»
14 108 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την «Συντήρηση- Αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων οικισμών Αρβης και Ν. Αρβης»
14 109 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 316 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA