Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις της 07ης / 2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου
Αποφάσεις της 07ης / 2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου PDF Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 18/04/2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 18 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 2.101 / 13-04-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής ή γνωστοποιήθηκε σε αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
07 107 Έγκριση αποτελέσματος συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ –υποέργο: Επισκευή κτιρίου Γυμνασίου -Λυκείου Άνω Βιάννου»
07 108 Έγκριση αποτελέσματος συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – υποέργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΜΙΡΩΝ (Δημοτικό Σχολείο)"»
07 109 Έγκριση αποτελέσματος συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ - υποέργο "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΕΜΠΑΡΟΥ"»
07 110 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση της διενέργειας ανοικτού Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 2018-2019»»
07 111 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη μέτρων αντιμετώπισης της φετινής λειψυδρίας
07 112 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Απομαγνητοφωνήσεις πρακτικών συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου»
07 113 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων
07 114 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «Επιχορήγηση «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ» - Μερική ανατροπή της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης έτους 2018
07 115 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Εξειδικευμένες υπηρεσίες διακομιστών - τεχνική υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών γραφείου»
07 116 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «Ετήσια συνδρομή στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο υγιών πόλεων»
07 117 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την ενίσχυση μικρών νησιωτικών και ορεινών Δήμων
07 118 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Σιδηροκατασκευές για αντλιοστάσια και δεξαμενές»
07 119 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Σχέδιο δράσης αειφόρου ενέργειας και κλίματος»
07 120 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές»
07 121 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση επισκευή Η/Μ εξοπλισμού γεωτρήσεων»
07 122 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για «Κατασκευή παροχών αποχέτευσης Αφρατίου»
07 123 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων»
07 124 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΥ»
07 125 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο «Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου στη θέση Σελί Αµιρών»
07 126 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης για το έργο «Κατασκευή κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ∆ιαµόρφωση και ανάδειξη κοινοχρήστων χώρων 3ο υποέργο Επισκευή ∆ηµοτικού Κτιρίου Τ.Κ. Μάρθας»
07 127 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο «Κατασκευή κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ∆ιαµόρφωση και ανάδειξη κοινοχρήστων χώρων 2ο υποέργο Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης και Τσιµεντοστρώσεις ∆ηµοτικών ∆ρόµων Τ.Κ Μάρθας»
07 128 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες-Κατασκευή τεχνικών»
07 129 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες- Επισκευή Δημοτικών δρόμων»
07 130 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο «Κατασκευή κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ∆ιαµόρφωση και ανάδειξη κοινοχρήστων χώρων 4ο υποέργο Επισκευή και συντήρηση περιβάλλοντος χώρου Πανδηµοτικού Ηρώου στη θέση Σελί Αµιρών»
07 131 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας - υπηρεσίας, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟY BIANNOY 2018»
07 132 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Πρόληψη για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ΣΑΕ 055 – 2ο υποέργο «Επισκευή Δημοτικής οδοποιίας Αμιρών»»
07 133 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ –υποέργο: Επισκευή κτιρίου Γυμνασίου -Λυκείου Άνω Βιάννου»
07 134 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – υποέργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΜΙΡΩΝ (Δημοτικό Σχολείο)"»
07 135 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – υποέργο "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΕΜΠΑΡΟΥ"»
07 136 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 967 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA