Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις της 24ης / 2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου
Αποφάσεις της 24ης / 2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου PDF Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 28/11/2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 28 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 7.673 / 22-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής ή γνωστοποιήθηκε σε αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
24 312 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»- Υποέργο (νέο): «Αποκατάσταση Δημοτικής Οδοποιίας της Τ.Κ Αφρατίου»
24 313 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ–ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» - Υποέργο (νέο): «Αποκατάσταση υποδομών σε οικισμούς του Δήμου Βιάννου»
24 314 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ» - Υποέργο (νέο): «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης και Αποχέτευσης οικισμού Κάτω Σύμης»
24 315 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με εισαγγελική παραγγελία για την παροχή στοιχείων
24 316 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
24 317 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ–ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» - Υποέργο (νέο): Προμήθεια Χρωμάτων»
24 318 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»- Υποέργο (νέο): Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δρόμου Πατελών (ασφαλτικά-τεχνικά)»
24 319 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»- Υποέργο (νέο): Τσιμεντόστρωση δρόμου και Πλατείας Κάτω Γειτονιάς του οικισμού Κάτω Σύμης».
24 320 Έγκριση της μελέτης, έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Κρήτης και Επισκευή – Συντήρηση – Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων εξοπλισμού και μέσων Περιφέρειας Κρήτης- υποέργο: Τσιμεντόστρωση δρόμου από Κάτω Σύμη Δήμου Βιάννου έως και Πάνω Σύμη Δήμου Ιεράπετρας και κατασκευή πέτρινης βρύσης»
24 321 Έγκριση αποτελέσματος (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι) ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ»
24 322 Έγκριση αποτελέσματος (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι) ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ11Β ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)
24 323 Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – 2Ο Υποέργο: Κατασκευή τμήματος αποχετευτικού δικτύου Αμιρών»
24 324 Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων του Δήμου Βιάννου»
24 325 Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας – 1ο υποέργο: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 43 ΕΩΣ ΧΩΡΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ»
24 326 Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – υποέργο (νέο): Επισκευή – Αποκατάσταση Δημοτικού δρόμου στον οικισμό Αφρατίου»
24 327 Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Της ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ:ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΦΡΑΤΙ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ»
24 328 Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για την ανάθεση της «Προμήθειας Λεωφορείου (minibus)»
24 329 Για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 10/2018 του Ειρηνοδικείου Καστελλίου
24 330 Για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 191/2018 του Διοικητικού Εφετείου Χανίων
24 331 Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την με αρ. πρωτ.: 7148/02-11-2018 αναφορά υπαλλήλου του Δήμου
24 332 Έγκριση της με αρ. Μελέτης 61/2018, Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας, Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Αντιμετώπιση φαινομένου λειψυδρίας – Προμήθεια σωλήνων και υδραυλικών εξαρτημάτων για την υπηρεσία ύδρευσης»
24 333 Έγκριση της μελέτης, έγκρισης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Βιάννου» - Ακύρωση της 291/2018 όμοιας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
24 334 Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ του Δήμου και των κατωτέρω 1) Εμμανουήλ Τσαγκουρνή του Γεωργίου, 2) Δημητρίου Παπαμαστοράκη του Γεωργίου και 3) Γεωργίας Τσαγκουρνή του Ιωάννη
24 335 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ» - Υποέργο (νέο): «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΕΛΙΣΣΟΧΑΡΑΚΟ» ΤΗΣ Τ.Κ.: ΧΟΝΔΡΟΥ»
24 336 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:«ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ–ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» - Υποέργο (νέο) : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ, ΚΑΤΩ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΟΥ»
24 337 Έγκριση της μελέτης 64/2018. Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας, Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» - Υποέργο (νέο) : Προμήθεια λυόμενων αιθουσών για τις ανάγκες στέγασης του νηπιαγωγείου και του λυκείου Άνω Βιάννου»
24 338 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 στην υπηρεσία άρδευσης για κάλυψη δαπανών ηλεκτροφωτισμού
24 339 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 στην υπηρεσία καθαριότητας για κάλυψη δαπανών ηλεκτροφωτισμού
24 340 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για κάλυψη δαπανών ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο (πλατείες κ.λ.π.)
24 341 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ενίσχυση κωδικού του έργου «Κατασκευή παροχών αποχέτευσης Αφρατίου»
24 342 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Βιάννου»
24 343 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την 13022/19-04-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 377/τ.Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 441731/24-8-2018 (ΦΕΚ 36561/τ.Β’/27-8-2018) και ισχύει για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Βιάννου»

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 1.94 MB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA