Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Βιάννου
Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Βιάννου PDF Εκτύπωση

 

Ο ∆ήµαρχος ∆ήµου Βιάννου Ν. Ηρακλείου

Έχοντας υπόψη του:

 • Το άρθρο 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (A87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ΝΗ.4555/2018 (Α’133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά µε τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος Β’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα µε το Ν.3852/2010, όπως ισχύει.»
 • Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ.3 ε’ άρθρου 3 Ν.4051/2012 (Α’40), αναφορικά µε την αντιμισθία.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 Τεύχος Α’) «Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής».
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (Απόφαση ΕΣΤΑ Αρ. 11247 ΦΕΚ 3465/Τεύχος δεύτερο/28-12-2012) σύμφωνα µε την οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 5.563 κατοίκους.
 • Το γεγονός ότι στο Δήμο Βιάννου μπορούν να οριστούν έως τέσσερις (04) Αντιδήμαρχοι.
 • Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.
 • Το γεγονός ότι δεν επήλθε καμία μεταβολή στο Δήμο Βιάννου κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3852/2010, αλλά παρέμεινε ως έχει ως ορεινός Δήμος.
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Βιάννου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2022/Β/9.9.2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί ο Δήμος.
 • Την ανάγκη για αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Ορίζει τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Βιάννου µε θητεία ενός (01) έτους, από 01-09-2019 µέχρι 31-08-2020, µεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριµένες αρµοδιότητες, όπως παρακάτω:

1. Τον κ. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου και του µεταβιβάζει τις παρακάτω καθύλην αρµοδιότητες:

 1. Τεχνικών έργων, Χωροταξικού Σχεδιασµού, Πολεοδοµίας και Πολιτικής Προστασίας, δηλαδή :
  • Την εποπτεία και την ευθύνη της µελέτης και εκτέλεσης έργων µε αυτεπιστασία ή της επίβλεψης µελέτης εκτέλεσης έργων που ανατίθενται σε τρίτους.
  • Την εποπτεία εκτέλεσης έργων Οδοποιίας
  • Την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας
 2. Καθηµερινότητας του Πολίτη, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, δηλαδή:
  • Την Καθηµερινότητα του Πολίτη
  • Την Αποκοµιδή των απορριµµάτων και των ανακυκλώσιµων υλικών
  • Την προστασία του Περιβάλλοντος
  • Την Ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου και την ευθύνη της αποκοµιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
  • Την εποπτεία και ευθύνη των κοιµητηρίων
  • Την ευθύνη επισκευής και συντήρησης του συνόλου των µηχανηµάτων του ∆ήµου.
  • Την ανάπτυξη και συντήρηση πρασίνου
  • Την επιβολή προστίµων για όσους ρυπαίνουν το περιβάλλον.
 3. Ηλεκτροφωτισµός και συγκεκριµένα:
  • Την ευθύνη λειτουργίας των υποδοµών του ∆ηµοτικού Φωτισµού
  • Την επέκταση του ∆ηµοτικού Φωτισµού
 4. Συγκοινωνιών και κυκλοφορίας και συγκεκριµένα:
  • Τη δηµοτική – αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθµευσης καθώς και τον έλεγχο της στάθµευσης των αυτοκινήτων.
  • Τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, τον καθορισµό πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και γενικότερα τη λήψη µέτρων για την αποφυγή δυσµενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρµοδιότητες στον τοµέα των µεταφορών.
  • Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου.
  • Τον καθορισµό στάθµευσης των ΤΑΞΙ του ∆ήµου.
 5. Πρωτογενής τοµέας και συγκεκριµένα τις αρµοδιότητες ζωικής παραγωγής του γραφείου αγροτικής ανάπτυξης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Βιάννου, δηλαδή:
  • Θέµατα κτηνοτροφίας
  • ∆ιαχείριση βοσκοτόπων
  • Μέριµνα για την εφαρµογή και τον έλεγχο του συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του ∆ήµου (ενώτια, ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατοµικών µητρώων)
  • Μέριµνα για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δηµιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ.)
  • Εφαρµογή προγραµµάτων για την καταπολέµηση λοιµωδών και παρασιτικών νοσηµάτων ζώων, σε συνεργασία µε την υπηρεσία ∆ηµ. Υγείας για τα νοσήµατα που µεταδίδονται και στον άνθρωπο.
 6. Λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου
 7. Τέλεση Πολιτικών Γάµων

2. Τον κ. Θεοδοσάκη Νικόλαο του Εµµανουήλ και του µεταβιβάζει τις παρακάτω καθύλην αρµοδιότητες:

 1. Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης, Βιολογικοί Καθαρισµοί και συγκεκριµένα:
  • Την ευθύνη των συστηµάτων άρδευσης και ύδρευσης, αντιπληµµυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων
  • Την συντήρηση, διαχείριση και καλή λειτουργία των αποχετευτικών δικτύων και των βιολογικών καθαρισµών.
  • Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής Ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και διαχείρισης υλικών, ανταλλακτικών και µηχανολογικού εξοπλισµού.
  • Την ευθύνη εφαρµογής των κανονισµών Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης
  • Την υλοποίηση – επίβλεψη και γενικά την διαχείριση νέων έργων που αφορούν την ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση και τους βιολογικούς καθαρισµούς.
  • Την διαδικασία αδειοδοτήσεων των υδρευτικών και αρδευτικών γεωτρήσεων του ∆ήµου.
 2. Καταστηµάτων, Επιχειρήσεων και Εµπορίου και συγκεκριµένα:
 3. Τον έλεγχο καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος
  • Την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος
  • Την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκµετάλλευσης, οργανισµού και φορέα εκτός την χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστηµάτων και εγκαταστάσεων που σχετίζονται µε το εµπόριο ή την αξιοποίηση ζώων, αδειών λειτουργίας καταστηµάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων, οι οποίες άδειες είναι αρµοδιότητα του γραφείου ζωικής παραγωγής.
  • Την χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος
  • Την προστασία της δηµόσιας υγείας, τον υγειονοµικό έλεγχο των καταστηµάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή
  • Την λειτουργία ∆ηµοτικών και λαϊκών αγορών, εµποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
  • Τη ∆ιαφήµιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήµισης.
  • Την επιβολή πρόστιµων για τα παράνοµα πλαίσια και τις παράνοµες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224 Α’/2001)
 4. Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης και συγκεκριµένα:
  • Την ευθύνη για θέµατα φυτικής παραγωγής, δηλαδή τις αρµοδιότητες του γραφείου Αγροτικής παραγωγής του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και αφορούν την Γεωργία, τηναγροτική παραγωγή, τα προγράµµατα νέων αγροτών, την εποπτεία των Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων κ.λ.π.
  • Την ευθύνη των ∆ασών, δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων
 5. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Πολιτισµού και ιδίως:
  • την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρµογή κοινωνικών προγραµµάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισµού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.
  • υπεύθυνος για τα προνοιακά επιδόµατα και τους ανασφάλιστους
  • την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρµοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν.3463/06 περίπτωση ε’ του Κ∆Κ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδοµάτων, την επιβολή προστίµων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείµενης νοµοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου.
  • ∆ράσεις Πολιτισµού
  • Αδειοδότηση και λειτουργία παιδότοπων και παιδικών χαρών.
 6. Τέλεση Πολιτικών Γάµων

2. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν µπορούν να εκλεγούν µέλη του προεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου.
3. Η ανάκληση αντιδηµάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από τον ορισµό του, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
4. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες του ασκεί ο ∆ήµαρχος.
5. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Τριγωνάκης Χαρίλαος του Γεωργίου και σε περίπτωση απουσίας του τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Θεοδοσάκης Νικόλαος του Εµµανουήλ.
6. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού Ηρακλείου και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Βιάννου.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

Σχετικά Αρχεία
Απόφαση - pdf (156 ΚB)

 

 

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA