Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την Κάλυψη δύο Κενών Θέσεων Εποπτών Υδρονομέων
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την Κάλυψη δύο Κενών Θέσεων Εποπτών Υδρονομέων PDF Εκτύπωση

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την Κάλυψη δύο(2) Κενών Θέσεων Εποπτών Υδρονομέων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ BIANNOY ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4071/2012(ΦΕΚ 85/τ.Α'/11-04-2012)
2. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011(ΦΕΚ 118/τ.Α'/24-05- 2011)
3. Τις διατάξεις των νόμων Ν.3852/2010 και του Ν. 3463/06
4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009(ΦΕΚ 234/τ.Α'/28-12- 2009)
5. Τις διατάξεις των άρθρων 168-170 και 211 του Ν.3584/2007(ΦΕΚ 143/τ.Α'/28- 06-2007)
6. Τις διατάξεις του από 28.3/15-04-1957 β.δ/τος(ΦΕΚ 60 Α')
7. Την Κ.Υ.Α. 2/13917/0022/17.2.2012
8. Το Π.Δ. 105/2011
9. Την αριθμ. 13/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου, με την οποία καθορίστηκαν τα όργανα διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, η αρδευτική περίοδος έτους 2021 καθώς και οι θέσεις των απαιτούμενων εποπτών- υδρονομέων ανά αρδευτικό δίκτυο
10. Την προηγούμενη Πρόσκληση Δημάρχου για την υποβολή Αιτήσεων αρ. πρωτ. 2279/16-04-2021
11. Την απόφαση 18/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου
12. Την απόφαση αρ. πρωτ. 4331/07-06-2021 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως επόπτες υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο 2021 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την Τρίτη 15/06/2021 έως την Πέμπτη 17/06/2021 στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου τις ώρες από 10:00 πμ έως 14:00 μμ.


Ο καταμερισμός των υδρονομέων γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

 

Αρδευτικό Δίκτυο

Αριθμός θέσεων


Ιδιότητα

Ώρες
Απασχόλησης

Κεντρικού-Ανατολικού Δήμου

02

Επόπτης Υδρονομέας

Πλήρους
Απασχόλησης

 

2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 13/2021 απόφασή του καθόρισε την αρδευτική περίοδο από 15-05-2021 έως 15-10-2021.
3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
Για να εκλεγεί κάποιος επόπτης υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
4. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Βιάννου τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Αίτηση(χορηγείται από την υπηρεσία μας).
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4. Πιστοποιητικό Γέννησης
5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου(θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
6. Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή Υπεύθυνη Δήλωση των υποψηφίων στην οποία θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή
7. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
8. Αντίγραφο Λογαριασμού Τραπέζης
9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8
του Υπαλληλικού Κώδικα.
10. Δημοτική Ενημερότητα
5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η πρόσκληση θα αναρτηθεί, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
6. ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Οι Υδρονομείς Άρδευσης θα επιλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής των αιτήσεων και της σχετικής πρότασης της Επιτροπής του άρθρου 12 του Κανονισμού Άρδευσης
7. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Ο Δήμος Βιάννου προσλαμβάνει τους υδρονομείς άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με πλήρη απασχόληση μετά την επιλογή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η διάρκεια της σύμβασης λήγει με το πέρας της αρδευτικής περιόδου. Η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης καθώς και οι επί μέρους όροι εργασίας θα καθορισθούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τα καθήκοντα τους από το Γραφείο Προσωπικού με την υποβολή της αίτησης τους. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA