Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ :

1)Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη :

  1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
  2. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθ,, Αντιδήμαρχο
  3. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
  4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
  5. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
  6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:

  1. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου και
  2. Ραπτάκη Μαρία του Εμμανουήλ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) όπως ισχύει, των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/ 22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β'), την 65η εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187/οικ. 20236/ 25.10.2021, (ΑΔΑ: 907746ΜΤΛ6-ΥΟ8σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής σήμερα 03 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ και η οποία θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με την συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης (χρήση της πλατφόρμας zoom), με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Τακτικές αποδοχές –Γενικά ειδικά τακτικά επιδόματα» & «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΙΚΑ)» υπηρεσία 30

2.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Έκτακτο προσωπικό» & «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού) υπηρεσία 25

3.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Τακτικές αποδοχές –Γενικά ειδικά τακτικά επιδόματα» & «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΙΚΑ)» υπηρ. 20

4.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Τακτικές αποδοχές (Περιλαμβάνονται βασικός μισθός , γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα)» & «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΕΦΚΑ-ΙΚΑ)» υπηρεσία 10

5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ»

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή θα πρέπει η Οικονομική επιτροπή να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισμού για να εγγραφούν συμπληρωματικές πιστώσεις για την μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων οι οποίοι είχαν προσληφθεί με το πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ και με δικαστική απόφαση (ασφαλιστικά μέτρα-προσωρινή διαταγή Πρωτοδικείου Ηρακλείου) ο Δήμος υποχρεώθηκε να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους μέχρι 30-11-2021 . Επίσης θα πρέπει να εγγραφεί συμπληρωματική πίστωση στις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ των αιρετών του Δήμου . Από την αναβολή λήψης των σχετικών αποφάσεων πιθανολογείται κίνδυνος για τα συμφέροντα του Δήμου .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε


ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 244 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA