Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ :

1)Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη :

  1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
  2. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθ,, Αντιδήμαρχο
  3. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
  4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
  5. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
  6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:

  1. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου και
  2. Ραπτάκη Μαρία του Εμμανουήλ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»(ΦΕΚ 55/τ. Α'/11.3.2020) όπως ισχύει, των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.69136 / 04.11.2021(ΦΕΚ 5138/05.11.2021 τεύχος Β'), την 66η εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ . ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ. 21100 / 08-11-2021(ΑΔΑ: Ψ0ΛΖ46ΜΤΛ6-7ΣΠ), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την 15η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ και η οποία θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με την συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης(χρήση της πλατφόρμας zoom), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ»
2.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ: ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΦΡΑΤΙ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ»
3.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ υποέργο(νέο): Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας οικισμών Συνδωνίας της Τ.Κ Καλαμίου, Άρβης της Τ.Κ. Αμιρών, Τερτσών της Τ.Κ. Συκολόγου»
4.Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΩ ΣΥΜΗΣ - ΠΕΥΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ -ΚΡΕΒΒΑΤΑ - ΑΜΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
5.Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΡΗΣ ΦΟΡΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
6. Έγκριση Πρακτικού 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ"
7. Έγκριση Πρακτικού 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: "Ανάπλαση τμήματος οικισμών Συκολόγου & Κάτω Βιάννου"
8. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Βιάννου» βάσει της με αρ. πρωτ. 4559/28-06-2021 Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 στον Άξονα Προτεραιότητας Α.Π. 2 με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
9.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Κρήτης και επισκευή-Συντήρηση-Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων εξοπλισμού και μέσων Περιφέρειας Κρήτης - υποέργο: Τσιμεντόστρωση δρόμου από Κάτω Σύμη Δήμου Βιάννου έως και Πάνω Σύμη Δήμου Ιεράπετρας και κατασκευή πέτρινης βρύσης»
10.Έγκριση πρακτικού II του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση οδών εντός οικισμού Άρβης της Τ.Κ. Αμιρών»
11.Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΩ ΣΥΜΗΣ - ΠΕΥΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ -ΚΡΕΒΒΑΤΑ - ΑΜΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
12.Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της «Προμήθειας Ημιφορτηγών στην Υπηρεσία Ύδρευσης»
13.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
14. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Βελτιώσεις - Συντηρήσεις - Διανοίξεις Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης Υποέργο: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Ξενιάκου»
15. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Προμήθεια καινούργιου αυτοκινήτου πολιτικής προστασίας» και για «Μίσθωση μηχανημάτων για αντιμετώπιση αναγκών πολιτικής προστασίας»
16. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πιστώσεων για έξοδα μισθοδοσίας προσωπικού, εργοδοτικών εισφορών κλπ
17. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πιστώσεων για «ΦΟΡΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», «ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ», «ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α.» & «ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ»
18. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πιστώσεων για την μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού και εργοδοτικές εισφορές .

Τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής που θα συμμετάσχουν στην συνεδρίαση με φυσική παρουσία θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το οποίο και θα τους ζητηθεί κατά την είσοδό τους στο Δημαρχείο, και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων(απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός(1) ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού) .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε


ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 244 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA