Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Βιάννου και Σχολικών Επιτροπών 2023-2024
Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Βιάννου και Σχολικών Επιτροπών 2023-2024 PDF Εκτύπωση

 

Ο Δήμαρχος Βιάννου Σταυρακάκης Μηνάς προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Βιάννου και σχολικών επιτροπών 2023 - 2024 προϋπολογισμού 148.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Βιάννου
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Άνω Βιάννος, Ταχ.Κωδ. 70004, Τηλ: 2895340123, Υπεύθυνος επικοινωνίας: Καργάκης Γεώργιος
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Ιστοσελίδα: viannos.gov.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου viannos.gov.gr . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Βιάννου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 09134200-9, 09135100-5, 09211000-1.

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 431

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

ΟΜΑΔΑ Α: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ, CPV: 09134200-9

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV

ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠ.
Φ.Π.Α. 24%
1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ

09134200-9 1,783 € 10.000,00 €

ΟΜΑΔΑ Β: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, CPV:

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV

ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24%
1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

09134200-9 1,783 € 82.000,00 €

ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, CPV: 09135100-5

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV

ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24%
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣ 09135100-5 1,246 € 7.500,00 €
2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ‘Α ΘΜΙΑ 09135100-5 1,246 € 16.500,00 €
3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΄Β ΘΜΙΑ 09135100-5 1,246 € 10.500,00 €

ΟΜΑΔΑ Δ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , CPV: 09211000-1

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΛΙΤΡΑ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α.24%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24%
1 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W-90
09211000-1 200 4,65 € 930,00 €
2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE 15W-40 09211000-1 624 5,10 € 3.182,40 €
3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE 10W-40 09211000-1 416 5,90 € 2.454,40 €
4 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ATF 09211000-1 200 4,36 € 872,00 €
5 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W-90 09211000-1 200 9,36 € 1.872,00 €
6 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HLP ISO 68 09211000-1 1080 3,00 € 3.240,00 €
7 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE 5W-30 (να το ζητήσω σαν προδιαγραφή για DPF) 09211000-1 416 6,25 € 2.600,00 €
8 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE 10W-30 09211000-1 200 5,70 € 1.140,00 €
9 AD BLUE 09211000-1 2000 1,40 € 2.800,00 €
10 Αντιψυκτικό G12 09211000-1 52,956 5,90 € 312,44 €
11 Γράσο για πυροδακτύλιδα 09211000-1 100 4,91 € 491,00 €
12 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE 20W-50 09211000-1 416 3,86 € 1.605,76 €

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές

7. Διάρκεια σύμβασης: Για όλες τις ομάδες διάρκεια : 12 (δώδεκα) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος των συμβάσεων μπορεί να παραταθεί για 6 (έξι) μήνες χωρίς τροποποίηση των λοιπών όρων της σύμβασης.

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης,β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού που αντιστοιχεί σε 1% επί της καθαρής αξίας κάθε ομάδας. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (β' εδ. παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016):
ΟΜΑΔΑ Α 80,64 €
ΟΜΑΔΑ Β 661,29 €
ΟΜΑΔΑ Γ 278,22 €
ΟΜΑΔΑ Δ 173,39 €

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορά:
είτε για όλες τις ομάδες ,είτε για μία μόνο ομάδα, είτε και περισσότερες από μία ομάδες του διαγωνισμού, αλλά οι προσφορές υποχρεωτικά θα αναφέρονται στο σύνολο των αναφερομένων ειδών και των ποσοτήτων της κάθε ομάδας και όχι σε μέρος αυτών.
Πιο συγκεκριμένα, δεν θα γίνεται αποδεκτή προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος των ποσοτήτων που αφορούν οποιαδήποτε από τις ομάδες.
10. Κριτήριο ανάθεσης: Για το πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και την αμόλυβδη: ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (Γενική Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή & Εποπτείας της Αγοράς - Δ/νση Πολιτικής & Ενημέρωσης Καταναλωτή - Τμήμα Παρατηρητήριο Τιμών & Τιμοληψιών) για τη συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης).
Για τα λιπαντικά: ως η χαμηλότερη τιμή που θα προκύψει στο σύνολο της ομάδας με απαραίτητη προϋπόθεση να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές στο σύνολο όλων των προϊόντων.

11. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/04/2023 και ώρα 15:00.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 180 ημέρες.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) www.viannos.gov.gr στην διαδρομή: Προκηρύξεις και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικούς Αριθμούς: 188539
Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) : www.viannos.gov.gr, δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο. Επίσης, αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

 

Σχετικά αρχεία

Προκήρυξη - Αρχείο pdf (783 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA