Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων Δήμου Βιάννου και Σχολικών Επιτροπών 2024-2025
Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων Δήμου Βιάννου και Σχολικών Επιτροπών 2024-2025 PDF Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος Βιάννου Μπαριτάκης Παύλος προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων Δήμου Βιάννου και σχολικών επιτροπών 2024-2025 προϋπολογισμού 148.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Βιάννου
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Άνω Βιάννος, Ταχ.Κωδ. 70004, Τηλ: 2895340123, Υπεύθυνος επικοινωνίας: Καργάκης Γεώργιος
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Ιστοσελίδα: viannos.gov.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου viannos.gov.gr . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Βιάννου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 09134200-9, 09135100-5

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 431

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 148.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, η οποία αναλύεται παρακάτω ως εξής στις ομάδες Α, Β, Γ και Δ:

ΟΜΑΔΑ Α: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ), CPV: 09134200-9

Μέση τιμή λιανικής πώλησης για το Νομό Ηρακλείου συμπ. Φ.Π.Α. 24% : 1,689 € / λίτρο ΚΑΕ: 20.6641.0001: 44.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 24%,
ΟΜΑΔΑ Β: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ), CPV: 09134200-9
Μέση τιμή λιανικής πώλησης για το Νομό Ηρακλείου συμπ. Φ.Π.Α. 24%: 1,689 € / λίτρο ΚΑΕ: 25.6644.0002 : 13.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%,

ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ), CPV: 09134200-9

Μέση τιμή λιανικής πώλησης για το Νομό Ηρακλείου συμπ. Φ.Π.Α. 24% : 1,689 € / λίτρο ΚΑΕ: 30.6644.0003: 47.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%,

ΟΜΑΔΑ Δ: ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ: 9.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24% ( εκ των οποίων 5.000,00 € αφορούν την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ και 4.000,00 € αφορούν την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗ.ΦΗ ΔΗΜΟΥ)

ΚΑΕ: 10.6643.0001, ΠΟΣΟΥ: 5.000,00 € , CPV : 09135100-5
ΚΑΕ: 60.6643.0001, ΠΟΣΟΥ: 4.000,00 € , CPV : 09135100-5
Ά ΘΜΙΑ : 20.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24% (σχετ. η με αρ. 8 / 2024 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α-βάθμιας Εκπ/σης)
‘Β ΘΜΙΑ: 15.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24% (σχετ. η με αρ.8 / 2024 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Β-βάθμιας Εκπ/σης)
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ: 44.000,00 €

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές

7. Διάρκεια σύμβασης: Για όλες τις ομάδες διάρκεια: 12 (δώδεκα) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος των συμβάσεων μπορεί να παραταθεί για 6 (έξι) μήνες χωρίς τροποποίηση των λοιπών όρων της σύμβασης.

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης,β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού που αντιστοιχεί σε 1% επί της καθαρής αξίας ήτοι 1.193,54€.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορά:

Για το σύνολο του διαγωνισμού.

10. Κριτήριο ανάθεσης: Για το πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και την αμόλυβδη: ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (Γενική Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή & Εποπτείας της Αγοράς - Δ/νση Πολιτικής & Ενημέρωσης Καταναλωτή - Τμήμα Παρατηρητήριο Τιμών & Τιμοληψιών) για τη συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης).

11. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12 / 05 / 2024 και ώρα 15:00.00 μ.μ.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 180 ημέρες.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) www.viannos.gov.gr στην διαδρομή: Προκηρύξεις και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικούς Αριθμούς: 3 4 8 3 4 5

Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.viannos.gov.gr, δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο. Επίσης, αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

 

 

Σχετικά αρχεία

Προκήρυξη - Αρχείο pdf (218 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA