Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Ανοικτός Διαγωνισμός Προμήθειας Καυσίμων
Ανοικτός Διαγωνισμός Προμήθειας Καυσίμων PDF Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Άνω Βιάννος 2/7/2012

Αριθμ. Πρωτ. 6062

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

1. Ο Δήμος Βιάννου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια καυσίμων (2012), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,

α) όσον αφορά τα καύσιμα η προσφορά πρέπει να είναι σε ποσοστά έκπτωσης επι τις εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής του είδους κατά την ημέρα παράδοσης η οποία διαπιστώνεται από τα ισχύοντα δελτία πιστοποίησης τιμών της Δνσης Εμπορίου του Νομού,

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι 143.000,00 € με Φ.Π.Α. 23% και προέρχεται από ΕΣΟΔΑ.

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 25 Ιουλίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00-11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Βιάννου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί 1 Αυγούστου ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00-11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Βιάννου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την με την καθ' οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά που θα είναι σε Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείεται, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 10% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 11.630,00€. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

4. Χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης και ο τόπος παράδοσης θα είναι ή η μάντρα του Δήμου ή πρατήριο εντός της ευρύτερης περιοχής της έδρας του Δήμου Βιάννου.

5. Πληροφορίες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης δίνονται στα γραφεία του Δήμου, τηλ. 28953 40123.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Παύλος Μπαριτάκης


Μελέτη

Αρχείο pdf (282 KB)
Προμήθεια Καυσίμων 2012

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA