Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόχειρος Διαγωνισμός: «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Βιάννου»
Πρόχειρος Διαγωνισμός: «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Βιάννου» PDF Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Άνω Βιάννος 08/01/2013
Αρ. Πρωτ.: 225

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: Α.Π. 695/09-03-2012
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ : 374509

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επωνυμία και Διεύθυνση Αναθέτουσας αρχής: Δήμος Βιάννου με έδρα: Άνω Βιάννος T.K. 71 004, Νομού Ηρακλείου, Τηλέφωνο: 28953 40100 - Fax 28950 22860.

Ονομασία σύμβασης: «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Βιάννου» με κωδ. MIS 372809, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 01 «Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων», του Ε.Π. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ», της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007 -2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Περιγραφή & Αντικείμενο σύμβασης: Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Βιάννου, για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα που δεν μπορεί να καλυφθεί το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου Βιάννου. Αντικείμενο του έργου, είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιών του Δήμου Βιάννου για την ωρίμανση/υλοποίηση έργων, τα οποία είναι ενταγμένα ή πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ.

Σκοπιμότητα του έργου είναι η επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ στον Δήμο Βιάννου μέσω της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας του στις διαδικασίες υλοποίησης και ολοκλήρωσης μελετών καθώς και επίβλεψης, παρακολούθησης των έργων που δημοπρατούνται. Ο ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου για την υλοποίηση των ανωτέρω έργων, με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης τους, την ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης, της παρακολούθησης και του αποτελέσματος της υλοποίησης και την άμεση απορρόφηση των εγκεκριμένων πόρων.

Τόπος εκτέλεσης εργασιών: Δήμος Βιάννου.

Προϋπολογισμός έργου: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ ( 50.000,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και των νόμιμων κρατήσεων. Tιμή άνευ Φ.Π.Α.: 40.650,41 €.

Διάρκεια της Σύμβασης: Είκοσι δύο (22) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Εγγυήσεις που απαιτούνται: Κάθε διαγωνιζόμενος που συμμετέχει, οφείλει να υποβάλλει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5 % της συνολικής προυπολογισθείσας αξίας ( συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι: "Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ" (2.500,00 €). Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. Προσφορές για μέρος του έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε ποσοστό 5 % της συνολικής προυπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) και κατατίθεται με την υπογραφή της σύμβασης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη:

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

β) Ενώσεις/Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση/Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Είδος διαδικασίας: Πρόχειρος διαγωνισμός.

Κριτήριο ανάθεσης: Η συμφερότερη από οικονομικής προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Παραλαβή τευχών - διευκρινήσεων: Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από τον Δήμο Βιάννου με έδρα: Άνω Βιάννος T.K. 71 004, Νομού Ηρακλείου (Αρμόδιος Υπάλληλος Κος Τσακμόπουλος Παναγιώτης) Τηλέφωνο: 28953 401157 - fax 29895340142.

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών: Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την Τρίτη, 29/01/2013 και ώρα 11:00.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Οι προσφορές θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αναλυτικής προκήρυξης.

Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος του αντικειμένου του έργου.

Η Ένωση ή Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά.

Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Χρόνος και τόπος διενέργειας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/01/2013 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Βιάννου με έδρα: Άνω Βιάννος T.K. 71 004, Νομού Ηρακλείου.

Φάκελος προσφοράς: Ο κάθε διαγωνισμός θα υποβάλλει την προσφορά του σε σφραγισμένο φάκελο και τα δικαιολογητικά συμμετοχής γραμμένα στην ελληνική γλώσσα. Η προσφορά ισχύει για δύο μήνες από την επομένη ημέρα της καταβολή της.

Λοιπές πληροφορίες: Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο: 09/01/2013.

Έξοδα δημοσίευσης: Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Ο Δήμαρχος Βιάννου

Παύλος Μπαριτάκης


Περίληψη Διακήρυξης - Αρχείο pdf (243 KB)
Αναλυτική Διακήρυξη - Αρχείο pdf (368 KB)
Μελέτη - Αρχείο pdf (282 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA