Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις της 02ης / 2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου
Αποφάσεις της 02ης / 2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου PDF Print
x

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 30/01/2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 459 / 22-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής ή γνωστοποιήθηκε σε αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
02 02 Ψήφιση πιστώσεων για ασφάλιστρα μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων τεχνικών εγκαταστάσεων
02 03 Αποδοχή δωρεάς ακινήτου ιδιοκτησίας α) Αικατερίνης Συζ. Θεοδώρου Τσιατά το γένος Εμμ.Παπαμαστοράκη και β) Αγγελικής Παπαμαστοράκη
02 04 Ψήφιση πιστώσεων για την προμήθεια καυσίμων
02 05 Άσκηση ή μη ένδικων μέσων για την αγωγή της Α.Ε με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» κατά του Δήμου Βιάννου
02 06 Συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για την Διενέργεια και Αξιολόγηση διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών
02 07 Συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για την αξιολόγηση ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 230 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA