Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις της 03ης / 2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου
Αποφάσεις της 03ης / 2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου PDF Print
x

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 20/02/2019

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 20 Φεβρουαρίου 2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα , ύστερα από την 1.114 / 14-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής ή γνωστοποιήθηκε σε αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
03 10 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης στον 1ο μειοδότη του έργου: Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων του Δήμου Βιάννου.
03 11 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης στον 1ο μειοδότη του έργου: Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β’ Βαθμού της χώρας – 1ο υποέργο: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 43 ΕΩΣ ΧΩΡΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ
03 12 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης στον 1ο μειοδότη του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – Υποέργο (νέο): Επισκευή – αποκατάσταση δημοτικού δρόμου στον οικισμό Αφρατίου
03 13 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης στον 1ο μειοδότη του έργου: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – 2Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Κατασκευή τμήματος αποχετευτικού δικτύου Αμιρών
03 14 Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης –πληρωμή τέλους για τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) οχήματος του Δήμου
03 15 Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς αγωγής με τους κ.κ Μαυροκουκουλάκη Γεώργιο και Μαυροκουκουλάκη Ιωάννη κατά του Δήμου Βιάννου, για ακίνητο των οποίων ζημιώθηκε από υπαιτιότητα του Δήμου
03 16 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πιστώσεων για οφειλές παρελθόντων οικονομικά ετών
03 17 Σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2019 και ορισμός υπολόγου
03 18 Έγκριση της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο και τα Νομικά του πρόσωπα έτους 2019»
03 19 Έγκριση της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Συντήρηση – επισκευή ΗΜ εξοπλισμού γεωτρήσεων 2019-2020»
03 20 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ) της σύμβασης του έργου: «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - υποέργο (νέο):ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΟΜΠΟΥΛΙ" Τ.Κ. ΒΑΧΟΥ»
03 21 Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του Έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση δρόμου οικισμού Καψαλών (παραλία – διασταύρωση δημοτικού δρόμου «Κερατόκαμπος-Άρβη»–Τίμιος Σταυρός - Κερατόκαμπος»
03 22 Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του Έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Πατελών Δήμου Βιάννου (ασφαλτόστρωση – τεχνικά)»
03 23 Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υποέργο Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Μελισσοχάρακο της Τ.Κ Χόνδρου»
03 24 Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΥΚΟΥ»
03 25 Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Υποέργο: Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας της Τ.Κ Αφρατίου»
03 26 Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Υποέργο : «Τσιμεντόστρωση δρόμου και πλατείας Κάτω γειτονιάς του οικισμού Κάτω Σύμης»
03 27 Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υποέργο: Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης οικισμού Κάτω Σύμης»
03 28 Έγκριση πρακτικού I του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Υποέργο: Τσιμεντόστρωση δρόμου από Κάτω Σύμη Δήμου Βιάννου έως και Πάνω Σύμη Δήμου Ιεράπετρας και κατασκευή πέτρινης βρύσης»
03 29 Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας Ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του Ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικού Δρόμου από οικισμό Πεύκου έως οικισμό Κόρνια του Δήμου Βιάννου»
03 30 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης
03 31 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της «Αντιμετώπιση φαινομένου λειψυδρίας -Προμήθεια σωλήνων και υδραυλικών εξαρτημάτων για την υπηρεσία Ύδρευσης»
03 32 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» - Υποέργο (νέο) : Προμήθεια λυόμενων αιθουσών για τις ανάγκες στέγασης του νηπιαγωγείου και του λυκείου Άνω Βιάννου»
03 33 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ–ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ–υποέργο (νέο):Διαμόρφωση πλατείας Αμιρών»
03 34 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (ΤΣΜΕΔΕ)»
03 35 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Αμοιβή τεχνικού Συμβούλου-Διοικητική υποστήριξη»
03 36 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας»
03 37 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για την «Προμήθεια δύο εκπαιδευτικών προπλασμάτων LED»
03 38 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για την «Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών Ν.Π.Δ.Δ»
03 39 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες» και δημιουργία δύο υποέργων
03 40 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών
03 41 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
03 42 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ-Υποέργο(νέο) : Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιοποίηση και ωρίμανση προτάσεων για την βιώσιμη ανάπτυξη και την αντιμετώπιση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στο Ε.Π ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020»
03 43 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για την «Αγορά βιβλίου «Η οφειλή των επανορθώσεων Υποθήκες της Γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα και την Ευρώπη»»
03 44 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Αποκαταστάσεις –επιδιορθώσεις Δημοτικών κτιρίων»
03 45 Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Βιάννου (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»

Σχετικά αρχεία

Απόφαση Μέρος Α'- Αρχείο pdf ( 1.52 MB)
Απόφαση Μέρος B'- Αρχείο pdf ( 1.81 MB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA